DISKUSIJOS METU – APIE VALDŽIOS SEKTORIAUS PASLAUGŲ IR ADMINISTRAVIMO KOKYBĖS GERINIMĄ

                    Šiandien Jonavos r. savivaldybės Jeronimo Ralio salėje vyko apskritojo stalo diskusija,  supažindinanti su viešojo administravimo institucijų veiklos optimizavimo principais taikant „Lieknos Vyriausybės" metodiką bei analizuojant šios metodikos poreikį ir diegimo galimybes.

                     Lietuvos  Jaunųjų mokslininkų sąjunga kartu su LR Vyriausybės kanceliarija 2013-2014 metais įgyvendina projektą „Lieknos Vyriausybės" („Lean Government") principų sklaida ir jų taikymo Lietuvos viešojo sektoriaus institucijose ir nevyriausybiniame sektoriuje galimybių analizė". Projektas vykdomas pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto priemonę Nr. VP1-4.1-VRM-08-V „Valdžios ir nevyriausybinio sektorių bendradarbiavimas ir partnerystė". Projekto siekis - pagerinti valdžios sektoriaus paslaugų ir administravimo kokybę taikant „Lieknos Vyriausybės" principus Lietuvos viešojo sektoriaus institucijose.

                    Š. m. sausio–lapkričio mėn. pasirinktose viešojo sektoriaus institucijose - VMI ir „Sodroje" - atliekami eksperimentiniai Lean metodų diegimai, kuriais siekiama įvertinti institucijų vidinės aplinkos procesus, išanalizuoti įstaigų veiklos kokybę ir jų pasirengimą „Lieknos Vyriausybės" principams diegti, apmokyti darbuotojus taikyti konkrečias Lean metodikas ir įvertinti jų taikymo praktinę naudą institucijų administratoriams, darbuotojams, klientams. Tyrimas nukreiptas į organizacijų situacijų tyrimą prieš ir po pilotinio Lean diegimo, taip siekiant įvertinti institucijų potencialą įgyvendinti procesinio efektyvumo didinimo priemones.

                    Projekto metu bus surengtos 24 sesijos-diskusijos ministerijose bei savivaldybėse supažindinant vadovus su viešojo administravimo institucijų veiklos optimizavimo principais taikant „Lieknos Vyriausybės" metodiką bei analizuojant šios metodikos poreikį ir diegimo galimybes.

                  Viešosioms institucijoms praktikoje pritaikius „Lean Government" principus ir gerąją užsienio patirtį, pagerės viešojo sektoriaus darbuotojų kompetencija, kuri padės efektyviai identifikuoti ir eliminuoti vertės nekuriančius procesus, sutaupyti ribotus išteklius, pagerinti piliečių aptarnavimo kokybę ir darbo aplinką. Dalyvavimas pilotiniame Lean diegime sukurs sąlygas nuolatinei ir nenutrūkstamai viešojo sektoriaus institucijos veiklos kokybės stebėsenai ir efektyvumo didinimui.

 

 

Diskusijos metu

 

 

 

K. Lukoševičiūtės nuotr.