Vedėja

Daiva Ūselienė
Tel.: 8 349 50142
El. paštas: daiva.useliene@jonava.lt
Kabinetas: 116
Pareigybės aprašymas

Vyr. specialistė

Vida Stankevičienė
Tel.: 8 349 50142
El. paštas: vida.stankeviciene@jonava.lt
Kabinetas: 117
Pareigybės aprašymas

Vyresn. specialistė

Audronė Šopytė
Tel.: 8 349 54669
El. paštas: audrone.sopyte@jonava.lt
Kabinetas: 119
Pareigybės aprašymas

Socialinių išmokų specialistas

Svetlana Klimova
Tel.: 8 349 54669
El. paštas: svetlana.klimova@jonava.lt
Kabinetas: 119
Pareigybės aprašymas

Socialinių išmokų specialistas

Vitalija Bagdonavičienė
Tel.: 8 349 50032
El. paštas: vitalija.bagdonaviciene@jonava.lt
Kabinetas: 118
Pareigybės aprašymas

Vyriausioji specialistė

Alina Lukauskienė
Tel.: 8 349 50032
El. paštas: alina.lukauskiene@jonava.lt
Kabinetas: 118
Pareigybės aprašymas

Vyriausioji specialistė

Daiva Aleknavičienė
Tel.: 8 349 50170
El. paštas: daiva.aleknaviciene@jonava.lt
Kabinetas: 104
Pareigybės aprašymas

Vyresn. specialistė

Aldona Nacevičienė
Tel.: 8 349 50300
El. paštas: aldona.naceviciene@jonava.lt
Kabinetas: 121
Pareigybės aprašymas

Vyriausioji specialistė

Giedrė Pinkevičienė
Tel.: 8 349 50032
El. paštas: giedre.pinkeviciene@jonava.lt
Kabinetas: 118
Pareigybės aprašymas

Socialinių išmokų specialistas

Rūta Mačiulytė
Tel.: 8 349 50032
El. paštas: ruta.maciulyte@jonava.lt
Kabinetas: 121
Pareigybės aprašymas

Socialinių išmokų specialistas

Viktorija Budrė
Tel.: 8 349 50211
El. paštas: viktorija.budre@jonava.lt
Kabinetas: 102
Pareigybės aprašymas

Socialinių išmokų specialistas

Kristina Graudinienė
Tel.: 8 349 50211
El. paštas: kristina.graudiniene@jonava.lt
Kabinetas: 102
Pareigybės aprašymas

Socialinės rūpybos specialistas


Tel.: 8 349 50142
Kabinetas: 117
Pareigybės aprašymas

Socialinių išmokų specialistas (dirbantis seniūnijoje)

Darius Freimontas
Tel.: 8 349 49648
El. paštas: darius.freimontas@jonava.lt
Kabinetas: Bukonių seniūnija
Pareigybės aprašymas

Socialinių išmokų specialistas (dirbantis seniūnijoje)

Agnė Gertman
Tel.: 8 349 73317; 8 681 11530
El. paštas: agne.gertman@jonava.lt
Kabinetas: Ruklos seniūnija
Pareigybės aprašymas

Socialinių išmokų specialistas (dirbantis seniūnijoje)

Laima Jaščemskienė
Tel.: 8 349 78032
El. paštas: laima.jascemskiene@jonava.lt
Kabinetas: Šveicarijos seniūnija
Pareigybės aprašymas

Socialinių išmokų specialistas (dirbantis seniūnijoje)

Jadvyga Maselaitienė
Tel.: 8 349 78049
El. paštas: jadvyga.maselaitiene@jonava.lt
Kabinetas: Žeimių seniūnija
Pareigybės aprašymas

Socialinių išmokų specialistas (dirbantis seniūnijoje)

Liudmila Narkevičienė
Tel.: 8 349 49280
El. paštas: liudmila.narkeviciene@jonava.lt
Kabinetas: Užusalių seniūnija
Pareigybės aprašymas

Socialinių išmokų specialistas (dirbantis seniūnijoje)

Maja Petrova
Tel.: 8 349 48418
El. paštas: maja.petrova@jonava.lt
Kabinetas: Šilų seniūnija
Pareigybės aprašymas

Socialinių išmokų specialistas (dirbantis seniūnijoje)

Daiva Pauplienė
Tel.: 8 349 35336
El. paštas: daiva.paupliene@jonava.lt
Kabinetas: Upninkų seniūnija
Pareigybės aprašymas

Socialinių išmokų specialistas (dirbantis seniūnijoje)

Jolita Gudonavičienė
Tel.: 8 349 49338
El. paštas: jolita.gudonaviciene@jonava.lt
Kabinetas: Kulvos seniūnija
Pareigybės aprašymas

SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIAUS NUOSTATAI

PATVIRTINTA

Jonavos  rajono savivaldybės        administracijos direktoriaus

2014 m. sausio   23      d.

įsakymu Nr. 13B- 0106

 

JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIAUS NUOSTATAI


I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.         Šie nuostatai reglamentuoja Jonavos rajono savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriaus (toliau – Skyrius) tikslą, uždavinius, funkcijas, teises bei darbo organizavimą.

2.         Skyrius yra Jonavos rajono savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys, tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas rajono savivaldybės administracijos direktoriui.

3.         Skyrius finansuojamas iš valstybės ir savivaldybės biudžeto ir kitų šaltinių.

4.         Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu, Vyriausybės nutarimais, rajono savivaldybės tarybos sprendimais, administracijos direktoriaus įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais Skyriaus veiklą.

5.         Skyrius turi savo antspaudą ir blanką su įrašu „Jonavos rajono savivaldybės administracijos socialinės paramos skyrius".

 

II. Skyriaus TIKSLAS, uždaviniai ir funkcijos

 

6. Skyriaus tikslas – užtikrinti valstybinių ir kitų socialinių išmokų skyrimą,gyventojų teisės į socialinę paramą mokiniams, socialinę pašalpą ir būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijas (toliau – kompensacijos) nustatymą, kompensacijų skaičiavimą Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka,administruoti mažas pajamas turinčių bendrai gyvenančių asmenų, deklaravusių gyvenamąją vietą arba gyvenančių Savivaldybės teritorijojevaikų nemokamą maitinimą Savivaldybės įsteigtosemokykloseir Savivaldybės teritorijoje įsteigtose nevalstybinėse mokyklose, aprūpinimą mokinio reikmenimis ir kitų Savivaldybės funkcijų, priskirtų skyriaus kompetencijai, vykdymą.

7. Pagrindiniai Skyriaus uždaviniai yra šie:

7.1. vadovaujantis savivaldybės ir valstybės interesų derinimo principu, dalyvauti įgyvendinant savivaldybės socialinę politiką;

7.2. organizuoti ir administruoti  socialinės paramos ir socialinių paslaugų teikimą;

7.3. prisidėti prie pilietinės visuomenės kūrimo plėtojant savivaldybės ir nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimą bei partnerystę socialinių paslaugų teikimo srityje;

7.4. užtikrinti socialinę apsaugą reglamentuojančių įstatymų ir kitų teisės aktų įgyvendinimą Jonavos rajono savivaldybėje;

7.5. atstovauti įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka neįgaliųjų asmenų teisėms ir teisėtiems interesams teismuose;

7.6. rūpintis neįgaliųjų socialine integracija;

7.7. vykdyti skyriaus kompetencijai priskirtas funkcijas.

8. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka atlieka šias funkcijas:

8.1. skiria ir organizuoja mokėjimą:

8.1.1. vienkartinės išmokos vaikui;

8.1.2.išmokos vaikui;

8.1.3. išmokos privalomosios tarnybos kario vaikui;

8.1.4. globos (rūpybos) išmokos;

8.1.5. vienkartinės išmokos nėščiai moteriai;

8.1.6. laidojimo pašalpos;

8.1.7. šalpos pensijos;

8.1.8. šalpos našlaičių pensijos;

8.1.9. slaugos ir priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos;

8.1.10. šalpos kompensacijos;

8.1.11. šalpos pensijos už invalidų slaugą namuose, paskirtos iki 2004 m. balandžio 1 d.;

8.1.12. socialinės pensijos, paskirtos iki 1995 m. sausio 1 d.;

8.1.13. tikslinio priedo;

8.1.14. transporto išlaidų kompensacijos;

8.1.15. specialiųjų lengvųjų automobilių įsigijimo ir jų techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos;

8.1.16. vienkartinės pašalpos ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams – kariams savanoriams, sužalotiems ginkluoto pasipriešinimo kovose, tardymo ar įkalinimo metu, ir jiems laidoti bei žuvusių karių savanorių bei laisvės kovų dalyvių šeimoms;

8.1.17. vienkartinės kompensacijos asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje ir šioje armijoje žuvusiųjų šeimoms;

8.1.18. būsto šildymo išlaidų ir išlaidų karštam vandeniui kompensacijas, kai būsto šildymui ir karšto vandens ruošimui naudojamas kietas ar kitoks kuras, elektra arba dujos;

8.1.19. socialinės pašalpos;

8.1.20. valstybės finansinės paramos užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką.

8.1.21. valstybinių ir kitų socialinių išmokų Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka;

8.2. analizuoja sukauptą informaciją apie socialinę situaciją rajone, socialinės paramos poreikį atskiroms socialinėms gyventojų grupėms, nustato prioritetus sprendžiant socialines problemas.

9. Perduoda duomenis apie bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens pajamas ir taikomus normatyvus kompensacijas skaičiuojančioms įmonėms.

10. Skaičiuoja kompensacijas gyvenamųjų namų bendrijoms, kitoms šilumą teikiančioms įmonėms ir gyventojams.

11. Rengia ir teikia duomenis buhalterinę apskaitą tvarkančiai Savivaldybės administracijos centralizuotai buhalterijai apie socialinių išmokų mokėjimą asmenims, kuriems išmokos pervedamos į asmenines sąskaitas.

12.  Atlieka kredito, paimto daugiabučiui namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimo už asmenis, turinčius teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, administravimo procedūras:

12.1. nustato teisę į kredito ir palūkanų apmokėjimą;

12.2. rengia, registruoja ir išduoda gyventojams pažymas, patvirtinančias buto savininko teisę į kredito ir palūkanų apmokėjimą;

12.3. tikrina bendrojo naudojimo objekto valdytojo pateiktas paraiškas apmokėti kreditą, paimtą daugiabučiui namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanas, tenkančias asmenims, turintiems teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją.

13. Bendradarbiauja su nevyriausybinėmis organizacijomis dėl labdaros ir šalpos teikimo socialiai remtiniems rajono gyventojams.

14. Teisės aktų nustatyta tvarka tikrina gyventojų, besikreipiančių dėl socialinės paramos, pateiktų duomenų teisingumą ir reikalingų dokumentų nuorašų tikrumą ir patvirtina juos.

15. Rengia Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus dėl vienkartinės išmokos  įsikurti skyrimo, organizuoja jos mokėjimą bei kontroliuoja pilnamečių asmenų, kuriems buvo nustatyta globa, vienkartinės išmokos įsikurti tikslinį panaudojimą.

16. Nustato gyventojų teisę į piniginę socialinę paramą ir skiria būsto šildymo išlaidų, išlaidų karštam ir šaltam vandeniui kompensacijas, ruošia ir pateikia pažymas bei kitus reikiamus duomenis šilumą bei vandenį teikiančioms įstaigoms.

17. Dalyvauja Skyriaus kompetencijai priskirtų komisijų darbe.

18. Skiriant išmokas šeimai, taiko Europos Bendrijos Reglamento1407.1/71 ir Reglamento 574/72 nuostatas ir bendradarbiauja su Užsienio išmokų tarnyba.

19. Nustato teisę į socialinę paramą mokiniams, skiria ir administruoja nemokamą maitinimą mokiniams ir paramą mokinio reikmenims įsigyti bei tvarko šios paramos gavėjų apskaitą Socialinės paramos informacinėje sistemoje (toliau - SPIS).

20. Išduoda Šalpos (socialinės) pensijos gavėjo ir Šalpos kompensacijos gavėjo pažymėjimus.

21. Civilinio kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja globėjų ir rūpintojų parinkimą neįgaliems asmenims, rengia dokumentus ir teikia teismui pareiškimus dėl asmens pripažinimo neveiksniu ar  ribotai veiksniu, išvadas dėl globos (rūpybos) nustatymo, globėjo (rūpintojo) ar turto administratoriaus skyrimo neveiksniems ar ribotai veiksniems pilnamečiams asmenims, dalyvauja teismuose suinteresuoto asmens arba pareiškėjo teisėmis.

22. Vykdo suaugusių asmenų, kuriems paskirta globa ar rūpyba, priežiūros kontrolę.

23. Vertina asmens (šeimos) finansines galimybes mokėti už socialines paslaugas ir nustato asmens (šeimos) mokėjimo už socialines paslaugas dydį, pagal nustatytus poreikius skiria socialines paslaugas bei tvarko socialinių paslaugų gavėjų apskaitą SPIS.

24. Analizuoja gyventojų socialinių paslaugų poreikius, prognozuoja ir nustato socialinių paslaugų teikimo mastą ir rūšis, kasmet sudaro socialinių paslaugų planą bei teikia jį tvirtinti Savivaldybės tarybai.

25. Kontroliuoja savivaldybės teritorijoje teikiamų bendrųjų socialinių paslaugų ir socialinės priežiūros kokybę.

26. Bendradarbiaudamas su kitais administracijos struktūriniais padaliniais dalyvauja rengiant socialinės srities projektų paraiškas Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir/ar valstybės paramai gauti.

27. Planuoja ir apskaičiuoja lėšų poreikį Skyriaus kompetencijai priskirtoms funkcijoms vykdyti.

28. Parenka socialinės rizikos šeimoms piniginės socialinės paramos bei išmokų vaikams teikimo būdą Savivaldybės nustatyta tvarka.

29. Ruošia teikimus Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai dėl Lietuvos Respublikos antrojo laipsnio valstybinės pensijos daugiavaikėms motinoms skyrimo.

30. Teikia informaciją fiziniams ir juridiniams asmenims apie veikiančias socialinių paslaugų ir socialinės globos įstaigas.

31. Priima piliečius ir teikia konsultacijas socialinės paramos skyrimo, teikimo ir mokėjimo klausimais.

32. Organizuoja asmenų apgyvendinimą  socialinės globos įstaigose.

33. Teikia pasiūlymus Savivaldybės tarybai dėl socialinių globos įstaigų steigimo, reorganizavimo ir likvidavimo.

34. Organizuoja konkursus neįgaliųjų socialinės integracijos projektams finansuoti.

35. Konsultuoja nevyriausybines organizacijas, teikiančias socialines paslaugas, socialinių programų rengimo klausimais.

36. Pasikeitus nustatytiems bazinės pensijos (BP), bazinės socialinės išmokos (BSI),  valstybės remiamų pajamų (VRP) dydžiams, atlieka visų išmokų ir kompensacijų, susijusių su šiais dydžiais, perskaičiavimą.

37. Koordinuoja „Maisto banko" akcijos vykdymo Jonavos rajone darbus.

38. Organizuoja ir administruoja socialinės paramos apskaitos sistemą „Parama", SPIS, teikia siūlymus tobulinti jų technologinį procesą, tvarko duomenų bazės sisteminius žinynus.

39. Išduoda pažymas apie asmeniui ar šeimai skirtas socialines išmokas.

40. Vykdo kitus Savivaldybės tarybos sprendimus, mero potvarkius bei administracijos direktoriaus įsakymu pavestas funkcijas ir nurodymus, kurie neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams.

 

III. SKYRIAUS DARBUOTOJŲ TEISĖS

 

41. Skyriaus darbuotojai turi visas teises ir pareigas, nustatytas Valstybės tarnybos įstatyme, Darbo kodekse bei pareigybės aprašymuose. Įgyvendindami pavestus uždavinius ir priskirtas funkcijas, darbuotojai turi teisę:

41.1. gauti reikiamą informaciją iš savivaldybei pavaldžių socialines paslaugas teikiančių įstaigų ir Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių Skyriaus kompetencijos klausimais: rajono savivaldybės socialinės apsaugos biudžeto projektams parengti, rajono gyventojų socialinės situacijos analizei, rajono savivaldybės tarybos sprendimų projektams rengti ir kt.;

41.2. teikti Savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus darbo gerinimo klausimais.

 

IV. SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

 

42. Skyriui vadovauja Skyriaus vedėjas, kurį į pareigas skiria ir iš pareigų atleidžia Savivaldybės administracijos direktorius Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.

43. Skyriaus vedėją atostogų, ligos ar komandiruotės metu ir kitais atvejais, kai jo laikinai nėra, pavaduoja Savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtas kitas Skyriaus karjeros valstybės tarnautojas arba kito skyriaus vedėjas.

44. Skyriaus vedėjas:

44.1. atskaitingas rajono savivaldybės administracijos direktoriui;

44.2. atsako už skyriaus vidaus darbo tvarką;

44.3. atsako už šiuose nuostatuose nustatytų Skyriaus tikslų, uždavinių ir funkcijų vykdymą;

44.4. dalyvauja rengiant savivaldybės strateginį planą socialinės paramos srityje;

44.5. rengia ir teikia tvirtinti Socialinės paramos skyriaus nuostatus ir pareigybių aprašymus, vadovaudamasis teisės aktais bei šiais nuostatais;

44.6. užtikrina įstatymų ir kitų teisės aktų, taip pat savivaldybės institucijų sprendimų, mero potvarkių vykdymą Skyriaus kompetencijos klausimais;

44.7. pagal savo kompetenciją leidžia įsakymus;

44.8. užtikrina tinkamą savivaldybės tarybos patvirtintų Skyriaus projektų ir programų vykdymą;

44.9. organizuoja Skyriaus darbą, teikia siūlymus dėl darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo, priemokų ir administracinių nuobaudų skyrimo.

 

V. Skyriaus darbo kontrolė ir atsakomybė

 

45. Skyriaus darbuotojai tiesiogiai ir asmeniškai atsako už:

45.1. Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų vykdymą;

45.2. savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, savivaldybės administracijos direktoriaus  įsakymų vykdymą laiku;

45.3. Skyriaus veiklos nuostatų, pareigybių aprašymų vykdymą;

45.4. asmens duomenų apsaugą;

45.5. tarnybinės ir darbo drausmės laikymąsi.

46. Už skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą atsako Skyriaus vedėjas.

 

VI. Baigiamosios nuostatos

 

47. Skyrius reorganizuojamas arba likviduojamas Savivaldybės tarybos sprendimu.

 

 

 

 

______________________________________________