Socialinio būsto nuoma


Administracinės paslaugos pavadinimas Socialinio būsto nuoma
Administracinės paslaugos apibūdinimas

Socialinio būsto nuoma šeimoms ir asmenims, įrašytiems į Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašą.

Teisę į socialinio būsto nuomą turi asmenys ir šeimos, kurie atitinka visus šiame straipsnyje nurodytus reikalavimus:

1) Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka deklaravo turtą ir gautas pajamas; deklaruoto turto vertė ir pajamos, kurios, vadovaujantis Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsniu, įskaitomos į asmens ar šeimos gaunamas pajamas, neviršija šio įstatymo 11 straipsnio 3 dalyje nustatytų pajamų ir turto dydžių;

2) neturi Lietuvos Respublikos teritorijoje nuosavybės teise būsto arba nuosavybės teise turimas būstas, Nekilnojamojo turto kadastro duomenimis, yra fiziškai nusidėvėjęs daugiau kaip 60 procentų, arba nuosavybės teise turimo būsto naudingasis plotas, tenkantis vienam asmeniui ar šeimos nariui, yra mažesnis kaip 10 kvadratinių metrų arba mažesnis kaip 14 kvadratinių metrų, jeigu šeimoje yra neįgalusis arba asmuo, sergantis sunkia lėtinės ligos, įrašytos į Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą, forma.

Paslauga gali būti suteikiama pateikus prašymą savivaldybės administracijai arba atsiuntus paštu.

Atnaujinimo data 2019-11-04
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1.Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymas

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/e944ee00600111e4bad5c03f56793630/asr

2. „Dėl paramos būstui išsinuomoti teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo"

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/965e433009a311e9a5eaf2cd290f1944

3. Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymas

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F74ECE427C23/asr

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Prašymą;

2. Valstybės įmonės Registrų centro Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą apie nuosavybės teise turimą ir (ar) turėtą būstą;

3. Turto (įskaitant gautas pajamas) deklaraciją;

4. Dokumentus, patvirtinančius, kad motina arba tėvas, globėjas (rūpintojas) vieni augina vaiką (-us) ir (ar) vaiką (-us), kuriam (-iems) nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), (ištuokos, mirties faktą patvirtinančius dokumentus ar kitus dokumentus);

5. Asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus.

Jeigu dokumentai ir (ar) duomenys, kurių reikia nustatant asmens ar šeimos teisę į paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti, yra valstybės registruose (kadastruose), žinybiniuose registruose, valstybės informacinėse sistemose arba juos savivaldybės administracija pagal prašymą ir (ar) duomenų teikimo sutartis gauna iš valstybės ir (ar) savivaldybės institucijų, įstaigų, įmonių ir organizacijų, asmenys ir šeimos šių dokumentų ir (ar) duomenų pateikti neprivalo. Valstybės registrų (kadastrų), žinybinių registrų, valstybės informacinių sistemų tvarkytojai ir valstybės ir (ar) savivaldybių institucijos, įstaigos, įmonės ir organizacijos savivaldybės administracijos prašymu privalo nemokamai teikti savivaldybės administracijai dokumentus ir (ar) duomenis, kurių reikia nustatant asmens ar šeimos teisę į paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti.

Administracinės paslaugos teikėjas

Turto ir aplinkos apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė Karolina Kazakevičienė

Tel.: +37034950190, +37061517759

karolina.kazakeviciene@jonava.lt

Administracinės paslaugos vadovas

Turto ir aplinkos apsaugos skyriaus vedėja

Jolita Gumaniukienė

Tel.: +37034961056

jolita.gumaniukiene@jonava.lt

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė Per 30 kalendorinių dienų
Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga teikiama nemokamai

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Parsisiųsti
Priedai Parsisiųsti Parsisiųsti