Vedėjas

Mantas Petrauskas
Tel.: 8 349 50966
El. paštas: mantas.petrauskas@jonava.lt
Kabinetas: 108
Pareigybės aprašymas

Vyresn. specialistas

Valdas Rėklaitis
Tel.: 8 349 50966
El. paštas: valdas.reklaitis@jonava.lt
Kabinetas: 108
Pareigybės aprašymas

Vyr. specialistė

Vilma Petkuvienė
Tel.: 8 349 20029
El. paštas: vilma.petkuviene@jonava.lt
Kabinetas: 110
Pareigybės aprašymas

Vyr. specialistė

Jolanta Gataveckienė
Tel.: 8 349 20029
El. paštas: jolanta.gataveckiene@jonava.lt
Kabinetas: 110
Pareigybės aprašymas

Vyr. specialistė

Eglė Pinkevičienė
Tel.: 8 349 61347
El. paštas: egle.pinkeviciene@jonava.lt
Kabinetas: 110
Pareigybės aprašymas

Vyr. architektas

Vaidas Zakarauskas
Tel.: 8 349 35338
El. paštas: vaidas.zakarauskas@jonava.lt
Kabinetas: 427
Pareigybės aprašymas

Vyr. specialistė (teritorijų planavimas)

Jolanta Daunorienė
Tel.: 8 349 20705
El. paštas: jolanta.daunoriene@jonava.lt
Kabinetas: 428
Pareigybės aprašymas

Vyr. specialistė (specialieji architektūros reikalavimai, statybą leidžiantys dokumentai, želdynai)

Judita Gaidukevičienė
Tel.: 8 349 53821
El. paštas: judita.gaidukeviciene@jonava.lt
Kabinetas: 428B
Pareigybės aprašymas

Vyr. specialistas


Tel.: 8 349 20026
Kabinetas: 428A
Pareigybės aprašymas

Vyr. specialistė (topografija)

Eglė Galimovienė
Tel.: 8 349 50059
El. paštas: egle.galimoviene@jonava.lt
Kabinetas: 429
Pareigybės aprašymas

Vyr. specialistė

Edita Jakutienė
Tel.: 8 349 50196
El. paštas: edita.jakutiene@jonava.lt
Kabinetas: 430
Pareigybės aprašymas

Vyr. specialistė

Erika Glinskaitė
Tel.: 8 349 50059
El. paštas: erika.glinskaite@jonava.lt
Kabinetas: 429
Pareigybės aprašymas

Statybos, remonto ir architektūros skyriaus nuostatai

PATVIRTINTA

Jonavos rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus

2019 m.  liepos   17   d.

įsakymu  Nr. 13B-934

 

 

JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

STATYBOS, REMONTO IR ARCHITEKTŪROS SKYRIAUS NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS  NUOSTATOS

 

1. Statybos, remonto ir architektūros skyrius (toliau - Skyrius) yra Jonavos rajono savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys.

2. Skyrius yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas rajono savivaldybės administracijos direktoriui.

3. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais bei kitais poįstatyminiais aktais, rajono savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais, rajono savivaldybės administracijos bei šiais nuostatais.

4. Skyrius steigiamas bei likviduojamas rajono savivaldybės tarybos sprendimu.

5. Skyriaus nuostatus tvirtina rajono savivaldybės administracijos direktorius.

6. Skyrius turi savo antspaudą.

 

II. SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 

6. Pagrindiniai skyriaus uždaviniai ir funkcijos yra šios:

6.1. Statybos srityje:

6.1.1. statybos ir remonto darbų organizavimas;

6.1.2. statybos ir remonto darbų kontrolė ir priežiūra;

6.1.3. statinių naudojimo priežiūra;

6.1.4. savivaldybės administracijos pastato priežiūra;

6.1.5. užsakovo (statytojo) funkcijų vykdymas statant, rekonstruojant ir remontuojant rajono savivaldybei priklausančius statinius;

6.1.6. organizuoja naujų statinių bei rajono savivaldybei priklausančių ir rajono savivaldybei pavaldžių biudžetinių įstaigų statinių statybos ir remonto darbus, finansuojamus iš rajono savivaldybės biudžeto, valstybės biudžeto, Europos sąjungos ir kitų investicinių fondų;

6.1.7. vykdo ir organizuoja bei kontroliuoja rajono savivaldybei priklausančių ir rajono savivaldybei pavaldžių biudžetinių įstaigų statinių statybos ir remonto darbų techninę priežiūrą;

6.1.8. vykdo ir organizuoja statybos darbų rangos sutarčių, finansuojamų iš rajono savivaldybės biudžeto, valstybės biudžeto, Europos sąjungos ir kitų investicinių fondų, administravimą;

6.1.9. organizuoja bei kontroliuoja statinio projekto vykdymo priežiūrą, kai ji privaloma vykdant rajono savivaldybei priklausančių ir rajono savivaldybei pavaldžių biudžetinių įstaigų statinių statybos ir remonto darbus;

6.1.10. organizuoja bei kontroliuoja rajono savivaldybei priklausančių ir rajono savivaldybei pavaldžių biudžetinių įstaigų statinių ekspertizę ir techninės būklės įvertinimą;

6.1.11. organizuoja bei kontroliuoja rajono savivaldybei priklausančių ir rajono savivaldybei pavaldžių biudžetinių įstaigų pastatų, pastatytų, rekonstruotų ir suremontuotų rajono savivaldybės biudžeto, valstybės biudžeto, Europos sąjungos ir kitų investicinių fondų lėšomis, energinio naudingumo sertifikavimą;

6.1.12. organizuoja bei kontroliuoja rajono savivaldybei priklausančių ir rajono savivaldybei pavaldžių biudžetinių įstaigų pastatų, pastatytų, rekonstruotų ir suremontuotų rajono savivaldybės biudžeto, valstybės biudžeto, Europos sąjungos ir kitų investicinių fondų lėšomis, kadastrinių matavimų atlikimą;

6.1.13. teisės aktų nustatyta tvarka atlieka statinių naudojimo priežiūrą, siekiant nustatyti, ar statinio techninė priežiūra atitinka Lietuvos Respublikos Statybos ir kitų įstatymų bei teisės aktų, taip pat normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus;

6.1.14. ruošia ir įformina rajono savivaldybei priklausančių ir rajono savivaldybei pavaldžių biudžetinių įstaigų statinių apžiūros defektinius aktus, techninę dokumentaciją statybos darbų ir inžinerinių paslaugų pirkimams, nustato statybos skaičiuojamąją kainą;

6.1.15. konsultuoja gyventojus, daugiabučių namų savininkų bendrijų ir bendruomenių narius daugiabučių gyvenamųjų namų savininkų bendrijų steigimo, statinių statybos, modernizavimo, remonto, dokumentų įforminimo klausimais;

6.1.16. konsultuoja daugiabučių namų savininkus, daugiabučių namų savininkų bendrijų narius dėl daugiabučių namų rėmimo fondo paramos;

6.1.17. organizuoja savivaldybės administracijos pastato remontą, teisės aktų nustatyta tvarka vykdo savivaldybės administracijos pastato techninę priežiūrą, organizuoja kitų rajono savivaldybei priklausančių ir rajono savivaldybei pavaldžių biudžetinių įstaigų statinių techninę priežiūrą;

6.1.18. vadovaujantis Lietuvos Respublikos  Statybos įstatymo, kitų statybas bei projektavimą reglamentuojančių teisės aktų nuostatomis, pagal kompetenciją tikrina statybos, rekonstravimo ar atnaujinimo (modernizavimo)  projektus;

6.1.20.  pagal kompetenciją dalyvauja nuolat veikiančios komisijos statybos užbaigimo procedūroms darbe.

6.2. Architektūros srityje:

6.2.1. prašymų statybą leidžiantiems dokumentams gauti rajone statomiems ar griaunamiems statiniams ir pastatams priėmimas, jų apskaitos vedimas;

6.2.2. statybos leidimų rajone statomiems ar griaunamiems statiniams ir pastatams išdavimas, jų registro vedimas;

6.2.3. išduodamų statybą leidžiančių dokumentų ir griovimo projektų dokumentacijos tvarkymas ir registravimas;

6.2.4. paraiškų specialiesiems architektūros reikalavimams nustatyti priėmimas, savivaldybės kompetencijai priklausančių reikalavimų parengimas, paraiškų technines ir specialiąsias projektavimo sąlygas nustatančioms institucijoms teikimas, jų parengtų techninių ir specialiųjų sąlygų įvertinimas. 

6.2.5. specialiųjų architektūrinių reikalavimų išdavimas;

6.2.6. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro statybiniuose techniniuose reglamentuose nurodytų funkcijų per informacinę sistemą „Infostatyba" vykdymas;

6.2.7. mažųjų architektūros formų, inžinerinio teritorijos parengimo ir apželdinimo projektų derinimas.

6.3. Teritorijų planavimo srityje:

6.3.1. organizuoti Savivaldybės teritorijos ar jos dalių bendrojo plano, detaliųjų planų, specialiojo planavimo dokumentų rengimą (t. y. vykdyti užsakovo ar projekto administratoriaus funkcijas);

6.3.2. nustatyta tvarka išduoti sąlygas teritorijų planavimo dokumentams rengti;

6.3.3. priimti, nagrinėti prašymus ir išduoti reikalavimus žemės sklypų formavimo – pertvarkymo projektams rengti;

6.3.4. derinti Savivaldybės rengiamų teritorijų planavimo dokumentų sprendinius, atstovauti savivaldybei patvirtintiems dokumentams kitų planavimo subjektų rengiamų planavimo dokumentų sprendinių derinimo procese; pateikti tvirtinti teritorijų planavimo dokumentus Savivaldybės tarybai;

6.3.5. dalyvauti rengiant rajono (rajono miestų ir miestelių) teritorijos raidos analizę ir prognozes, programas ir projektus;

6.3.6. organizuoti Savivaldybės rengiamų teritorijos planavimo dokumentų svarstymą su visuomene, dalyvauti kitų planavimo subjektų parengtų planavimo dokumentų svarstymo su visuomene procese, apibendrinti gyventojų skundus ir pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumentų projektų ir statybos projektų, rengti medžiagą ir konsultuoti sprendžiant ginčus.          

6.3.7. konsultuoti ir informuoti fizinius ir juridinius asmenis apie teritorijų planavimo sąlygas ir procedūras, patvirtintus teritorijų planavimo dokumentus;

6.3.8. Savivaldybės administracijos direktoriui teikti pasiūlymus dėl architektūros ir kraštovaizdžio formavimo principų ir realizavimo Savivaldybės teritorijoje;

6.3.9. analizuoti inžinerinės infrastruktūros būklę ir plėtrą, kontroliuoti specialiųjų planų susisiekimui ir inžinerinei infrastruktūrai plėtoti įgyvendinimą;

6.3.10. Tvarkyti savivaldybės teritorijų planavimo dokumentų registrą.

6.4. Žemėtvarkos srityje:

6.4.1. rengti pasiūlymus dėl žemės sklypų ribų keitimo, derinti žemėtvarkos ir geodezijos tarnybų pateiktą dokumentaciją dėl sklypų dydžių ir ribų bei tikslinės žemės naudojimo paskirties ir naudojimo būdo keitimo;

6.4.2. ruošti rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus dėl Jonavos miesto teritorijoje esančių fizinių ir juridinių asmenų faktiškai naudojamų žemės sklypų pardavimo ar nuomos, žemės sklypų įsigijimo po rajono savivaldybės tarybos bei savivaldybės biudžetinių įstaigų nuosavybės teise turimais pastatais, sąlygų nustatymo;

6.4.3. konsultuoti fizinius ir juridinius asmenis dėl tikslinės žemės naudojimo paskirties, jos pakeitimo galimybių ir tvarkos;

6.4.4. organizuoti Jonavos rajono savivaldybės Teritorijų planavimo komisijos darbą.

6.5. Saugotinų teritorijų priežiūros srityje teikti siūlymus dėl saugomų teritorijų steigimo bei gamtos paminklų statuso suteikimo.

6.6. Paveldotvarkos ir paveldosaugos srityje:

6.6.1. vykdyti savivaldybės teritorijoje esančių kultūros paveldo objektų priežiūrą, apsaugą ir administravimą:

6.6.1.1. rengti savivaldybės nekilnojamojo kultūros paveldo apskaitos, paveldotvarkos, švietimo, lavinimo ir kitas paveldosaugos programas ir organizuoti jų vykdymą;

6.6.1.2. ruošti rajono savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų projektus nekilnojamųjų kultūros vertybių apskaitos, tvarkymo, priežiūros ir naudojimo klausimais;

6.6.1.3. tikrinti kultūros paveldo objektų būklę, kaupti informaciją ir teikti ją Kultūros paveldo apsaugos departamentui prie Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos (toliau Departamentas) kultūros ministro patvirtinta stebėsenos tvarka;

6.6.1.4. apžiūrėti, fiksuoti ir tirti nekilnojamąsias kultūros vertybes ir nekilnojamuosius daiktus, kurie gali turėti vertingųjų savybių;

6.6.1.5. inicijuoti ir organizuoti kultūros paveldo objektų skelbimą savivaldybės saugomais, teikti jų duomenis Kultūros vertybių registrui;

6.6.1.6. rengti ir teikti pasiūlymus Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos Kultūros paveldo apsaugos departamentui dėl kultūros vertybių apsaugos ir kasmetinių tvarkymo darbų programų;

6.6.1.7.  administruoti savivaldybės saugomų kultūros paveldo objektų tvarkymą.

6.7. Viešųjų pirkimų srityje:

6.7.1. pagal kompetenciją dalyvauja rajono savivaldybės administracijos vykdomų viešųjų pirkimų komisijų darbe.

6.8. Išorinės reklamos srityje:

6.8.1. užtikrinti, kad leidimai išorinei reklamai Savivaldybės teritorijoje būtų išduodami pagal Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo, Lietuvos Respublikos ūkio ministro patvirtintų Išorinės reklamos įrengimo taisyklių (toliau – Taisyklės) ir kitų įstatymų, norminių teisės aktų reikalavimus.

6.8.2. atlikti leidimų išorinės reklamos įrengimui išdavimą, atsisakymą juos išduoti, leidimų galiojimo sustabdymą, leidimų galiojimo sustabdymo panaikinimą ir leidimų galiojimo panaikinimą.

6.8.3. paskaičiuoti vietinės rinkliavos mokestį už išorinės reklamos įrengimą, vadovaujantis Leidimų įrengti išorinę reklamą Jonavos rajono savivaldybėje išdavimo tvarkos aprašu, Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo, Lietuvos Respublikos ūkio ministro Išorinės reklamos įrengimo taisyklių (toliau – Taisyklės) ir kitų įstatymų, norminių teisės aktų reikalavimais.

6.8.4. atlikti išorinės reklamos turinio vizualinės kokybės, įrengimo, eksploatavimo bei išardymo stebėjimą.

6.8.5. kontroliuoti kartu su kitais Savivaldybės struktūriniais padaliniais ar Savivaldybės teritorijoje įrengtoms išorinėms reklamoms yra išduoti leidimai ir ar yra atliktas vietinės rinkliavos mokėjimas už  išorinės reklamos įrengimą.

6.9. Gyvenamųjų vietovių registro srityje:

6.9.1. rengti dokumentaciją tvarkant gyvenamųjų vietovių pavadinimų suteikimą ir keitimą bei ribų keitimą ir vesti jų apskaitą;

6.9.2. rengti rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus dėl gatvių pavadinimų, numerių pastatams ir butams suteikimo, keitimo ir vesti jų apskaitą.

6.10. Geodezijos ir kartografijos srityje:

6.10.1. valdyti ir naudoti savivaldybės teritorijos 1:500 – 1:5000 mastelio topografinius planus, georeferencines duomenų bazes bei geodezinius tinklus;

6.10.2. spręsti geodezinės topografinės medžiagos atnaujinimo, naudojimo, geodezinių tinklų sutankinimo ir geodezinių ženklų apsaugos savivaldybės teritorijoje klausimus;

6.10.3. organizuoti savivaldybės teritorijos administracinių ribų matavimo, ženklinimo ir kartografavimo darbus, topografinių planų, georeferencinių duomenų bazių, vietinių geodezinių tinklų sudarymą ir nustatyti savivaldybės naudojimo bei teikimo tvarką;

6.10.4. vadovaujantis georeferencinių duomenų bazių specifikacijomis, nustatyti savivaldybės teritorijos duomenų bazių turinį bei naudojimosi sąlygas fiziniams ir juridiniams asmenims, nepažeidžiant autorių teisių į duomenų bazes;

6.10.5. pagal savivaldybės kompetenciją atlikti geodezinės ir topografinės veiklos savivaldybės teritorijoje priežiūrą;

6.10.6. teikti įgaliotoms institucijoms savo turimus duomenis,  reikalingus sudaryti bei atnaujinti baziniams ir specialiesiems žemėlapiams.

6.11. Saugotinų medžių ir krūmų srityje:

6.11.1. spręsti saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ir kitokius pašalinimo atvejus;

6.11.2. dalyvauti želdinių apsaugos ir priežiūros komisijose, priimti sprendimus ir išduoti leidimus saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbams;

6.11.3. kontroliuoti medžiams ir krūmams padarytos žalos atliginimą ir skaičiuojamosios vertės nustatymą už saugotinų medžių ir krūmų kirtimą.

7.11.  tvarkyti skyriaus archyvinius dokumentus.

 

                    

III. SKYRIAUS TEISĖS

 

8. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, turi teisę:

8.1. gauti iš rajono savivaldybei pavaldžių įmonių, įstaigų ir organizacijų duomenis, ataskaitas ir kitą medžiagą, kuri reikalinga skyriaus funkcijoms atlikti;

8.2. gauti darbui reikalingas priemones ir įrangą;

8.3. kelti kvalifikaciją rajono savivaldybės biudžeto lėšomis;

8.4. savivaldybės teritorijoje nekliudomi apžiūrėti saugomų teritorijų objektus (taip pat ir valstybinius parkus, statomus, griaunamus ir naudojamus statinius, nekilnojamąsias kultūros vertybes, gauti iš statytojų, savininkų bei naudotojų duomenis bei dokumentus šiuose nuostatuose numatytoms funkcijoms atlikti;

            8.5. teikti Savivaldybės administracijos direktoriui ir rajono savivaldybės tarybai pasiūlymus:

            8.5.1. dėl Savivaldybės teritorijos planavimo ir tvarkymo;

            8.5.2. saugos ir gamtonaudos klausimais iš visų Savivaldybės teritorijoje esančių ir veikiančių įmonių, įstaigų, organizacijų, bendrovių, privačių asmenų;

            8.5.3. iš Savivaldybės administracijos skyrių, nekilnojamųjų kultūros vertybių savininkų ir valdytojų apie nekilnojamąsias kultūros vertybes.

            8.6. dalyvauti rajono savivaldybės tarybos posėdžiuose, kuriuose svarstomi su skyriaus darbu susiję klausimai, dalyvauti valstybinėse pastatų ir statinių priėmimo naudoti komisijose ir atstovauti savivaldybės interesams;

            8.7. dalyvauti atliktų nekilnojamųjų kultūros vertybių tvarkymo darbų priėmimo komisijose;

            8.8. vykdyti iš rajono savivaldybės lėšų statomų ar tvarkomų objektų užsakovų funkcijas;

            8.9. informuoti visuomenę apie skyriaus darbą, apie ruošiamus teritorijų planavimo dokumentų, statybų projektus ir kitas veiklas.

                      8.4. turėti ir kitas teisės aktuose numatytas teises.

 

IV. SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

 

                      9. Skyriaus darbą organizuoja ir vadovauja skyriui vedėjas, kurį skiria į pareigas ir iš jų atleidžia savivaldybės administracijos direktorius LR Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Skyriaus vedėjas tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas savivaldybės administracijos direktoriui.

                      10. Skyriaus vedėjas:

                      10.1. atskaitingas rajono savivaldybės administracijos direktoriui;

                      10.2. atsako už skyriaus vidaus darbo tvarką;

                      10.3. organizuoja skyriaus darbą;

                      10.4. teikia rajono savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl skatinimo ir nuobaudų skyrimo skyriaus darbuotojams.

                      11. Skyriaus vedėjui nesant, jį pavaduoja kitas skyriaus darbuotojas.

                      12. Skyriaus darbuotojų atostogų, komandiruočių, stažuočių bei ligos metu pavaduoja skyriaus vedėjo paskirtas kitas skyriaus darbuotojas arba darbuotojai. Šiais atvejais interesantai informuojami apie tai, kas sprendžia nesančio darbuotojo kompetencijai priskirtus klausimus.

                                                              ______________________________________