BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ PATALPŲ MIKROKLIMATAS

Pasaulio sveikatos organizacijos teigimu, net 20 proc. įtakos sveikatai turi aplinka, todėl svarbu užtikrinti, kad patalpose, kuriose vaikai praleidžią didžiąją dienos dalį, būtų įdiegta tinkama ventiliacijos sistema bei užtikrinamas nuolatinis vėdinimas.

Vėdinimas – patalpų oro kokybės gerinimas ir jos palaikymas keičiant patalpų orą. Nevėdinamose patalpose kaupiasi drėgmė, cheminės medžiagos: azoto dioksidai, anglies monoksidas ir dioksidas, acetonas, biologinės – bakterijos, virusai, grybeliai ir kiti teršalai. Ilgai būnant uždarose ir nevėdinamose patalpose, ore sumažėja deguonies kiekis, dėl ko gali atsirasti nuovargis, galvos ir akių skausmas, nervingumas – nesugebėjimas sutelkti dėmesio.

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Kauno departamento Jonavos skyrius informuoja, kad pagrindiniai bendrojo lavinimo mokyklų patalpų mikroklimato reikalavimai nustatyti Lietuvos higienos normoje HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai".

Mokyklos patalpose turi būti įrengta tokia vėdinimo sistema, kad oro temperatūra šaltuoju metų laikotarpiu mokymo patalpose ir aktų salėje svyruotų tarp 18–22 °C, sporto salėje – 15–17 °C, o persirengimo kambariuose bei dušuose būtų ne žemesnė, kaip 20 °C. Santykinė oro drėgmė šaltuoju metų laikotarpiu mokyklos patalpose turi būti 35–60 proc., oro judėjimo greitis ne didesnis kaip 0,15 m/s. Nevykstant pamokoms oro temperatūra šildymo sezono metu mokyklos patalpose turi būti ne žemesnė kaip 15 °C.

Mokymo patalpose turi būti užtikrinamas natūralus vėdinimas per atidaromus langus, po kiekvienos pamokos, jeigu nėra įrengta mechaninio vėdinimo sistema. Vietinė ištraukiamoji ventiliacija turi būti numatyta konstrukcinių medžiagų dirbtuvėse prie staklių ir mechanizmų, kuriais dirbant išsiskiria šiluma ir dulkės bei mokomosiose virtuvėse prie viryklių.

Kauno departamento Jonavos skyriaus vedėja Jurgita Arbočienė