MOBILIOSIOS ORO KOKYBĖS MATAVIMO STOTIES TYRIMAI JONAVOS RAJONE

Aplinkos apsaugos agentūros mobilioji laboratorija  bendradarbiaujant su Jonavos savivaldybe, baigė birželio 8 d. pradėtus aplinkos oro kokybės tyrimus Jonavos rajone. Pirmojoje vietovėje, Šilų kaime, dvi savaites vykdyti teršalų koncentracijų matavimai parodė, jog oro užterštumo problema egzistuoja ne tik miestuose. Antrosios tyrimų vietos, Ruklos miestelio, oro kokybės tyrimų rezultatai tik patvirtino šias išvadas.

Mažose gyvenvietėse kietųjų dalelių KD10 koncentracija mažai skyrėsi, o kai kuriomis dienomis buvo netgi didesnė nei Jonavos mieste. Pagrindiniai taršos kietosiomis dalelėmis šaltiniai šiltuoju metų laiku yra transportas ir pakeltoji tarša (dulkės pakeltos nuo sausų, nešvarių gatvių, žvyrkelių, vykdant žemės ūkio veiklą, kelio remonto ar statybų darbus, nesilaikant aplinkosauginių reikalavimų ir pan.). Kitų teršalų ( anglies monoksido CO, azoto dioksido NO2, sieros dioksido SO2, benzeno) koncentracijos matavimų vietoje neviršijo ribinių verčių.

Oro kokybės tyrimų matavimai vykdyti naudojant mobiliąją laboratoriją, kurioje sumontuoti automatiniai analizatoriai, tirtos kietųjų dalelių KD10 ir KD2,5, anglies monoksido CO, azoto dioksido NO2, sieros dioksido SO2, ozono (O3), benzeno koncentracijos aplinkos ore.

http://gamta.lt/cms/index?rubricId=4db3aff5-c5a0-49d7-b65f-95c36007b221