Vedėjas

Vytautas Žebrauskas
Tel.: 8 349 50039
El. paštas: vytautas.zebrauskas@jonava.lt
Kabinetas: 307
Pareigybės aprašymas

Vyr. specialistė

Danguolė Deikienė
Tel.: 8 349 50044
El. paštas: danguole.deikiene@jonava.lt
Kabinetas: 305
Pareigybės aprašymas

Vyr. specialistė

Danutė Ragelienė
Tel.: 8 349 50044
El. paštas: danute.rageliene@jonava.lt
Kabinetas: 305
Pareigybės aprašymas

Vyr. specialistė

Jolita Gečiauskienė
Tel.: 8 349 50099
El. paštas: jolita.geciauskiene@jonava.lt
Kabinetas: 306
Pareigybės aprašymas

Vyr. specialistė

Violeta Kolesnikienė
Tel.: 8 349 50062
El. paštas: violeta.kolesnikiene@jonava.lt
Kabinetas: 308
Pareigybės aprašymas

Vyr. specialistė

Vilma Dobrovolskienė
Tel.: 8 349 50062
El. paštas: vilma.dobrovolskiene@jonava.lt
Kabinetas: 308
Pareigybės aprašymas

Vyr. specialistė

Lina Paulavičienė
Tel.: 8 349 50221
El. paštas: lina.paulaviciene@jonava.lt
Kabinetas: 306
Pareigybės aprašymas

ŠVIETIMO , KULTŪROS IR SPORTO SKYRIAUS NUOSTATAI

                                                                 PATVIRTINTA

                                                                 Jonavos rajono savivaldybės administracijos

                                                                 direktoriaus 2012 m. gruodžio 17  d.

                                                                 įsakymu Nr. 13B-1914

 

 

JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO SKYRIAUS NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Jonavos rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Jonavos rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus (toliau – Skyrius) uždavinius, funkcijas, struktūrą ir teises.

2. Skyriaus paskirtis – dalyvauti formuojant savivaldybės švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo politiką, teisės aktų nustatyta tvarka vykdyti švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų viešąjį administravimą savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto įstaigose, jaunimo organizacijose, prižiūrėti kitų savivaldybės įstaigų, kuriose organizuojamas vaikų ir suaugusiųjų neformalusis švietimas, vaikų ir jaunimo užimtumas, šios srities veiklą.

3. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, švietimo ir mokslo, kultūros ministrų įsakymais, Jonavos rajono savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, Jonavos rajono savivaldybės administracijos nuostatais, administracijos direktoriaus įsakymais, Skyriaus nuostatais ir kitais teisės aktais.

4. Skyrius teisės aktų nustatyta tvarka turi blanką su herbu ir savo pavadinimu.

5. Skyriaus veiklą įgyvendinant valstybės švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo politiką koordinuoja Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

 

II. SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 

6. Svarbiausi Skyriaus uždaviniai:

6.1. užtikrinti valstybės ir savivaldybės švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo politikos įgyvendinimą, Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, švietimo ir mokslo, kultūros ministro įsakymų, Kūno kultūros ir sporto departamento, Jaunimo reikalų departamento direktoriaus įsakymų, savivaldybės institucijų sprendimų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių švietimą, kultūrą, sportą ir jaunimo reikalus, vykdymą;

6.2. organizuoti, stebėti ir tobulinti vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų bendrąjį ugdymą, profesinį mokymą, mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymą, ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, kitą neformalųjį vaikų švietimą ir neformalųjį suaugusiųjų švietimą, švietimo pagalbos teikimą, vaikų ir jaunimo užimtumą, vaiko minimalios priežiūros priemonių vykdymą.

7. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

7.1. analizuoja švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo situacijos būklę, pasitelkęs Atvirą informavimo, konsultavimo, orientavimo sistemą (toliau – AIKOS) teikia mokiniams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams) informaciją apie savivaldybės teritorijoje veikiančias švietimo įstaigas, vykdomas švietimo programas, taikomas mokymosi formas. Teikia visuomenei ir Švietimo ir mokslo ministerijai savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintą informaciją apie švietimo būklę savivaldybėje, taip pat, naudodamasis Švietimo valdymo informacinės sistemos (toliau – ŠVIS) informacija, rengia pranešimus savivaldybės institucijoms;

7.2. rengia savivaldybės ilgalaikius švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo politikos plėtros tikslų ir priemonių projektus, dalyvauja rengiant savivaldybės biudžeto projekto švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų dalį, švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo politikos plėtotei skirtas savivaldybės investicines programas, savivaldybės tarybai patvirtinus, organizuoja jų įgyvendinimą;

7.3. teikia savivaldybės institucijoms siūlymus dėl sąlygų vykdyti privalomąjį ir visuotinį švietimą sudarymo, mokyklų tinklo formavimo, dalyvauja rengiant savivaldybės Mokyklų tinklo pertvarkos bendrojo plano projektą, savivaldybės tarybai patvirtinus, organizuoja jo įgyvendinimą;

7.4. tvarko švietimo informacines sistemas, prižiūri, kaip vykdomas mokyklų duomenų teikimas. Konsultuoja mokyklas, derina jų bendrus poreikius diegiant mokyklų informacines sistemas;

7.5. organizuoja ir tvarko savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų apskaitą. Nustato mokyklų nelankančius vaikus ir jų ugdymo poreikius, kartu su mokyklomis vykdo tikslines šių vaikų įtraukimo į švietimo veiklą programas, užtikrindamas, kad visi savivaldybės teritorijoje gyvenantys vaikai iki 16 metų mokytųsi pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo programas;

7.6. koordinuoja savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto įstaigų veiklą, konsultuoja jų vadovus, mokytojus, švietimo pagalbos specialistus, mokyklų bendruomenes ugdymo turinio įgyvendinimo, ugdymo proceso organizavimo ir švietimo pagalbos teikimo klausimais;

7.7. organizuoja ir koordinuoja švietimo pagalbos (švietimo informacinės, psichologinės, socialinės pedagoginės, specialiosios pedagoginės, specialiosios pagalbos, profesinio orientavimo) teikimą, vaiko minimalios priežiūros priemonių vykdymą;

7.8. organizuoja savivaldybės teritorijoje esančių mokyklų mokinių mokymosi pasiekimų patikrinimus (brandos egzaminus, kitus egzaminus, įskaitas ir kitus mokymosi pasiekimų tikrinimo būdus) pagal švietimo ir mokslo ministro patvirtintas mokymosi pasiekimų patikrinimų programas ir mokymosi pasiekimų patikrinimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašus, mokinių pasiekimų tyrimus;

7.9. organizuoja mokomųjų dalykų, šalies olimpiadų rajono etapo olimpiadas;

7.10. atlieka savivaldybės Valstybinės kalbos mokėjimo kvalifikavimo komisijos veiklos kontrolę;

7.11. vykdo kas 5 metai savivaldybės mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui atestaciją ir veiklos vertinimą;

7.12. organizuoja savivaldybės mokyklų mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų atestaciją;

7.13. dalyvauja konkursų savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto įstaigų vadovų pareigoms eiti komisijose, rengiant jų pareigybių aprašymus;

7.14. atlieka savivaldybės mokyklų, kultūros ir sporto įstaigų veiklos priežiūrą, inicijuoja jų periodišką išorinį vertinimą, vykdo prevencines priemones, taiko pažangą skatinančias poveikio priemones;

7.15. inicijuoja savivaldybės švietimo, kultūros ir meno, jaunimo reikalų tarybų kūrimąsi;

7.16. rengia savivaldybės institucijų sprendimų, potvarkių ir įsakymų projektus, teikia juos tvirtinti ir organizuoja jų įgyvendinimą dėl:

7.16.1. savivaldybės Mokyklų tinklo pertvarkos bendrųjų planų patvirtinimo, savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto įstaigų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo, pertvarkymo, struktūros pertvarkos;

7.16.2. savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto įstaigų nuostatų, įstatų, jų pakeitimų ir papildymų;

7.16.3. pritarimo savivaldybės mokyklų, kultūros ir sporto įstaigų strateginiams planams ir ugdymo planams;

7.16.4. savivaldybės neformaliojo švietimo (taip pat formalųjį švietimą papildančio ugdymo) mokyklų veiklos išorinio vertinimo tvarkos;

7.16.5. mokslo metų pradžios ir trukmės savivaldybės neformaliojo švietimo mokyklose ir ugdymo pagal neformaliojo švietimo programas pradžios savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose;

7.16.6. asmenų priėmimo į savivaldybės ikimokyklinio ugdymo, kito neformaliojo vaikų švietimo (taip pat formalųjį švietimą papildančio ugdymo) mokyklas, bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos nustatymo;

7.16.7. neformaliojo švietimo programų vykdymo savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose;

7.16.8. turimų vadovėlių perskirstymo tarp pavaldžių mokyklų, kurių mokiniai pereina iš vienos mokyklos į kitą;

7.16.9. atlyginimo dydžio nustatymo už: vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programas, išlaikymą; ikimokyklinio ugdymo ir bendrojo ugdymo mokyklos nuostatuose, įstatuose nustatytas mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu teikiamas papildomas paslaugas; savivaldybės mokyklų teikiamą neformalųjį vaikų švietimą ir neformalųjį suaugusiųjų švietimą, taip pat dėl teikiamų švietimo ar papildomų paslaugų kainų, įkainių ir tarifų nustatymo tais atvejais, kai jų nenustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė;

7.16.10. neformaliojo vaikų švietimo programų mokinių atostogų metu vykdymo tvarkos;

7.16.11. savivaldybės teritorijoje gyvenančių mokinių nemokamo vežimo į mokyklas ir atgal pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo (Žin., 1991, Nr. 23-593; 2011, Nr. 38-1804) 36 straipsnio 1 dalį organizavimo; mokinių, kurie turi specialiųjų ugdymosi poreikių ir nepajėgia patys atvykti į bendrojo ugdymo mokyklą (negali savarankiškai vaikščioti, dėl didelių sutrikimų yra nesaugūs gatvėje), vežimo į mokyklą ir atgal tvarkos ir atvejų nustatymo;

7.16.12. sąlygų organizuoti vaikų ir mokinių maitinimą, sveikatos priežiūrą savivaldybės ikimokyklinio ugdymo ir bendrojo ugdymo mokyklose sudarymo;

7.16.13. kvalifikacijos tobulinimo išlaidų mokytojams ir kitiems ugdymo procese dalyvaujantiems asmenims apmokėjimo tvarkos;

7.16.14. materialinės paramos teikimo ar tam tikrų išlaidų kompensavimo mokytojams ir kitiems ugdymo procese dalyvaujantiems specialistams tvarkos nustatymo;

7.17. rengia kitus savivaldybės institucijų sprendimų ir potvarkių projektus;

7.18. vykdo rajono savivaldybės švietimo stebėseną, analizuoja švietimo būklę;

7.19. vykdo mažos vertės viešuosius pirkimus pagal Skyriaus kompetenciją;

7.20. renka duomenis apie savivaldybės teritorijoje gyvenančias šeimas ir niekur neugdomus jų vaikus nuo gimimo iki privalomojo mokymo pradžios, organizuoja ir koordinuoja kompleksinę pagalbą šeimoms, auginančioms ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikus;

7.21. skatina švietimo, kultūros ir sporto įstaigų darbuotojų ir mokinių pasiekimų vertinimą; apdovanoja Jonavos rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus padėkos raštais švietimo, kultūros ir sporto įstaigų vadovus, pedagogus, kitus darbuotojus, mokinius;

7.22. atlieka kitas su Skyriaus veikla susijusias nuostatuose nenumatytas funkcijas.

 

III. SKYRIAUS STRUKTŪRA, DARBO ORGANIZAVIMAS

 

8. Skyriaus struktūrą, jo vedėjo pavaldumą ir atskaitomybę nustato savivaldybės administracijos struktūra ir nuostatai, pareigybių aprašymai.

9. Skyriaus vedėjas ir švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų specialistai priimami į pareigas ir atleidžiami iš jų Lietuvos Respublikosvalstybės tarnybos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 66-2130; 2002, Nr.45-1708) nustatyta tvarka, atsižvelgiant į švietimo ir mokslo, kultūros, socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatomus kvalifikacinius reikalavimus padalinių vadovams ir specialistams.

10. Skyriaus valstybės tarnautojų pareigybių sąrašas sudaromas atsižvelgiant į priskirtų funkcijų sudėtingumą, pedagoginių darbuotojų savivaldybės mokyklose, švietimo pagalbos įstaigose skaičių ir skirtus asignavimus.

 

IV. SKYRIAUS, JO VEDĖJO TEISĖS IR ATSKAITOMYBĖ

 

11. Skyrius turi teisę:

11.1. kreiptis į valstybinio ir savivaldybės administravimo subjektus;

11.2. pagal savo kompetenciją gauti iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų informaciją, kurios reikia Skyriaus uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms atlikti; naudotis ŠVIS ir AIKOS duomenimis;

11.3. bendradarbiauti su kitų savivaldybių administracijų švietimo padaliniais, kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis; savivaldybės institucijų įgaliojimu atstovauti savivaldybei teismuose;

11.4. teisės aktų nustatyta tvarka dalyvauti savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto įstaigų vadovų skyrimo konkursuose.

12. Skyrius gali turėti ir kitų teisių, kurias suteikia Lietuvos Respublikos įstatymai, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai ir kiti teisės aktai.

13. Skyriaus vedėjas ir specialistai tobulina kvalifikaciją iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ar savivaldybės biudžeto, fondų ir kitų teisėtų lėšų.

14. Skyriaus vedėjas atskaitingas Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriui.

15. Skyriaus vedėjas ir specialistai atsako už tinkamą priskirtų funkcijų, numatytų Skyriaus nuostatuose ir jų pareigybių aprašymuose, vykdymą.

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

16. Skyriaus nuostatus, jų pakeitimus tvirtina Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktorius.

––––––––––––––––––––