Vyr. specialistė

Gražina Paulauskienė
Tel.: 8 349 50139
El. paštas: grazina.paulauskiene@jonava.lt
Kabinetas: 203

Vyr. specialistė

Lina Šidlauskienė
Tel.: 8 349 50139
El. paštas: lina.sidlauskiene@jonava.lt
Kabinetas: 203
Pareigybės aprašymas

Vyr. specialistė

Kristina Lukoševičiūtė
Tel.: 8 349 50139
El. paštas: kristina.lukoseviciute@jonava.lt
Kabinetas: 203

Sekretoriato nuostatos

 

JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS IR MERO  SEKRETORIATO NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 

1. Jonavos rajono savivaldybės tarybos ir mero sekretoriatas (toliau Sekretoriatas) yra Jonavos rajono savivaldybės tarybą, komitetus, merą, mero pavaduotoją  aptarnaujanti struktūra.

2. Sekretoriatą steigia, reorganizuoja bei likviduoja Jonavos rajono savivaldybės taryba.                                 Sekretoriato nuostatus tvirtina rajono savivaldybės meras.

3. Sekretoriatas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vietos savivaldos ir kitais įstatymais, Vyriausybės nutarimais bei kitais poįstatyminiais aktais, rajono savivaldybės tarybos veiklos Reglamentu, rajono savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, kitais teisės aktais bei šiais nuostatais.

4. Sekretoriato darbui vadovauja rajono savivaldybės meras.

5. Sekretoriato darbuotojus priima ir atleidžia  meras įstatymų nustatyta tvarka.

6. Sekretoriatas finansuojamas iš rajono savivaldybės biudžeto, sekretoriatui skiriami asignavimai.

7. Sekretoriato buhalterinę apskaitą tvarko rajono savivaldybės administracijos Centralizuota buhalterija.

 

 

II. SEKRETORIATO  FUNKCIJOS IR  UŽDAVINIAI

 

 

8. Organizuoja rajono savivaldybės tarybos, komitetų posėdžius:

8.1. sudaro rajono savivaldybės tarybos posėdžių darbotvarkių projektus;

8.2. sudaro rajono savivaldybės tarybos komitetų posėdžių grafikus;

8.3. teikia rajono savivaldybės administracijos atsakingam skyriui rajono savivaldybės tarybos posėdžių darbotvarkių projektus bei kitą informacinę medžiagą skelbimui savivaldybės administracijos interneto svetainėje;

8.4. komplektuoja rajono savivaldybės tarybos posėdžių rengimo dokumentus, teikia jų kopijas Vyriausybės atstovui Kauno apskrityje;

            8.5. pateikia rajono savivaldybės tarybos nariams  sprendimų projektus ir kitus  tarybos posėdžių rengimo dokumentus savivaldybės tarybos veiklos Reglamente nustatytais terminais;

            8.6. teikia informaciją apie rajono savivaldybės tarybos posėdžių darbotvarkes ir komitetų darbo grafikus savivaldybės administracijos skyrių vedėjams, darbuotojams, seniūnijų seniūnams ir kitiems suinteresuotiems asmenims;

8.7. informuoja rajono savivaldybės tarybos, jos komitetų, Etikos komisijos narius apie tarybos ir komitetų posėdžių datą bei laiką rajono savivaldybės tarybos veiklos Reglamente numatytais terminais;

 

 

 

 

                                                          2

 

8.8. protokoluoja rajono savivaldybės tarybos komitetų ir Etikos komisijos posėdžius; vadovaujantis Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis,  įformina šių posėdžių protokolus;

8.9. įformina rajono savivaldybės tarybos komitetų posėdžių sprendimus, juos teikia  rajono savivaldybės merui, mero pavaduotojui, savivaldybės administracijos direktoriui, administracijos skyriams, savivaldybės įmonių ir įstaigų atsakingiems darbuotojams;

8.10. prieš rajono savivaldybės tarybos, jos komitetų posėdžius pateikia tarybos nariams papildomą medžiagą;

8.11. suformuoja pirminius rajono savivaldybės tarybos posėdžių dokumentų komplektus ir juos įteikia rajono savivaldybės tarybos posėdžio pirmininkui;

8.12. organizuoja patalpų paruošimą rajono savivaldybės tarybos  bei komitetų posėdžiams;

8.13. prieš rajono savivaldybės tarybos posėdžius registruoja jų narius, kviestuosius asmenis ir vykdo kitas rajono savivaldybės tarybos sekretoriato funkcijas;

8.14. protokoluoja rajono savivaldybės tarybos posėdžius, vadovaujantis Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, įformina šių posėdžių protokolus ir juos pasirašo;

8.15. formuoja rajono savivaldybės tarybos posėdžių rengimo dokumentų bylas bei įformina du rajono savivaldybės tarybos posėdžių protokolų egzempliorius;

8.16. įformina rajono savivaldybės tarybos posėdžiuose priimtus sprendimus, kontroliuoja priimtų sprendimų taisymą pagal posėdžiuose priimtus pataisymus ir papildymus bei pateikia merui pasirašyti;

8.17. mero pavedimu vykdo rajono savivaldybės tarybos, jos komitetų narių apklausas dėl skubių sprendimų priėmimo ar pataisymo, įformina šių apklausų dokumentus;

8.18. organizuoja rajono savivaldybės tarybos sprendimų kopijų įteikimą arba išsiuntimą paštu rajono savivaldybės tarybos sprendimų projektų informaciniuose lapeliuose nurodytiems vykdytojams ir suinteresuotiems asmenims, jiems pasirašant tam skirtame registre;

8.19. skelbia priimtus rajono savivaldybės tarybos sprendimus rajono savivaldybės interneto svetainėje.

9. Ruošia rajono savivaldybės tarybos sprendimų projektus rajono savivaldybės tarybos darbo organizavimo klausimais.

10. Teikia informaciją rajono savivaldybės tarybos nariams, savivaldybės administracijos darbuotojams ir kitiems suinteresuotiems asmenims apie priimtus savivaldybės tarybos sprendimus ir komitetų priimtas rekomendacijas,  daro išrašus, kopijas bei juos įformina.

11. Konsultuoja rajono savivaldybės tarybos narius sprendimų projektų ir kitų dokumentų ruošimo klausimais.

12. Konsultuoja rajono savivaldybės administracijos skyrių, tarnybų, savivaldybės įmonių ir sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojus Lietuvos Respublikos archyvų įstatymo vykdymo klausimais.

13. Organizuoja rajono savivaldybės administracijos dokumentų ekspertų komisijos

( toliau – DEK ) darbą, teikia jos posėdžiams dokumentus, įformina protokolus.

14. Sudaro rajono savivaldybės tarybos bei rajono savivaldybės administracijos dokumentacijos planą.

15. Tvarko rajono savivaldybės tarybos archyvinius dokumentus, suformuoja savivaldybės tarybos nuolatinio saugojimo apyrašus, juos suderina su rajono savivaldybės administracijos DEK bei Kauno apskrities archyvu.

16. Perduoda  rajono savivaldybės tarybos nuolatinio saugojimo dokumentus Kauno apskrities archyvui.

 

 

 

                                                           3

 

17. Sudaro rajono savivaldybės tarybos atrinktų naikinti bylų aktus, juos suderina su rajono savivaldybės administracijos DEK bei Kauno apskrities archyvu.

18. Konsultuoja rajono savivaldybės tarybos narius kanceliarinės kalbos klausimais.

19. Rajono savivaldybės mero, mero pavaduotojų pavedimu rengia tarybos sprendimų statistines ir kitokias analizes bei apibendrinimus.

20. Dalyvauja rajono savivaldybės mero potvarkiais sudarytų komisijų darbe.

21. Vykdo rajono savivaldybės mero, mero pavaduotojų pavedimus  pareigybei priskirtoms funkcijoms įgyvendinti.

 

III. SEKRETORIATO  TEISĖS

 

22. Sekretoriato darbuotojai, vykdydami savo funkcijas, turi teisę:

22.1. naudotis visomis įstatymų nustatytomis teisėmis;

22.2. gauti darbui reikalingas priemones ir įrangą;

22.3. gauti iš rajono savivaldybės administracijos metodinę medžiagą ir informaciją, susijusią su sekretoriatui deleguojamų funkcijų įgyvendinimu;

22.4. reikalauti, kad darbo vieta atitiktų higienos ir saugos darbe reikalavimus;

22.5. naudotis kitomis teisėmis, neprieštaraujančiomis Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams.

 

 

IV. SEKRETORIATO DARBO ORGANIZAVIMAS

 

 

23. Sekretoriato darbui vadovauja ir jo darbą organizuoja meras.

 

______________________