Skyriaus vedėjas

Justas Budriūnas
Tel.: 8 349 50086
El. paštas: justas.budriunas@jonava.lt
Kabinetas: 205
Pareigybės aprašymas

Vyr. specialistė (teisininkė)

Kristina Siniauskienė
Tel.: 8 349 50778
El. paštas: kristina.siniauskiene@jonava.lt
Kabinetas: 214
Pareigybės aprašymas

Vyriausioji specialistė (pirminė teisinė pagalba)

Kristina Reicenštein
Tel.: 8 349 50095
El. paštas: kristina.reicenstein@jonava.lt
Kabinetas: 310
Pareigybės aprašymas

Vyr. specialistė

Inga Mačiulė
Tel.: 8 349 50086
El. paštas: inga.maciule@jonava.lt
Kabinetas: 215
Pareigybės aprašymas

Vyresn. specialistė

Sigita Čepienė
Tel.: 8 349 50086
El. paštas: sigita.cepiene@jonava.lt
Kabinetas: 215
Pareigybės aprašymas

Teisės ir personalo skyriaus nuostatai

                                                                                         PATVIRTINTA
                                                                                         Jonavos rajono savivaldybės administracijos
                                                                                         direktoriaus 2015 m. liepos 22 d.
                                                                                                įsakymu Nr. 13B-1142

JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
TEISĖS IR PERSONALO SKYRIAUS NUOSTATAI

  1. I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Teisės ir personalo skyrius (toliau — skyrius) yra Jonavos rajono savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys.
2. Skyrius yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas rajono savivaldybės administracijos direktoriui.
3. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais bei kitais poįstatyminiais aktais, rajono savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais, rajono savivaldybės administracijos bei šiais nuostatais.
4. Skyrius steigiamas bei likviduojamas rajono savivaldybės tarybos sprendimu. Skyriaus nuostatus tvirtina rajono savivaldybės administracijos direktorius.
5. Skyrius gali turėti savo antspaudą.

II. SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

6. Pagrindiniai skyriaus uždaviniai:
6.1. rajono savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų teisinė peržiūra;
6.2. personalo valdymo organizavimas pagal Valstybės tarnybos įstatymą ir Darbo kodeksą.
7. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:
7.1. konsultuoja teisiniais klausimais rajono savivaldybės administracijos skyrius, tarnybas, seniūnijas, savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų vadovus;
7.2. pagal įgaliojimą atstovauja rajono savivaldybei visų lygių teismuose;
7.3. pagal skyriaus kompetenciją nagrinėja piliečių, įstaigų, įmonių, organizacijų pareiškimus ir skundus;
7.4. vizuoja rajono savivaldybės tarybos sprendimų projektus, mero potvarkių bei administracijos direktoriaus įsakymų projektus;
7.5. vizuoja rajono savivaldybės vardu pasirašomas sutartis;
7.6. nagrinėja piliečių prašymus dėl nuosavybės teisių atkūrimo į išlikusį nekilnojamąjį turtą;
7.7. pagal skyriaus kompetenciją rengia rajono savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų projektus;
7.8. organizuoja ir teikia pirminę teisinę pagalbą ir padeda užpildyti prašymus antrinei teisinei pagalbai gauti;
7.9. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus dėl susirinkimų, kuriuos reglamentuoja LR Susirinkimų įstatymas, organizavimo savivaldybės teritorijoje;
7.10. veda savivaldybės vardu sudaromų sutarčių registraciją;
7.11. tvarko rajono savivaldybės administracijos darbuotojų, biudžetinių, viešųjų įstaigų ir savivaldybės kontroliuojamų įmonių vadovų asmens bylas;
7.12. įstatymų numatytais atvejais organizuoja ir rengia rajono savivaldybės administracijos darbuotojų, biudžetinių, viešųjų įstaigų bei rajono savivaldybės kontroliuojamų įmonių vadovų priėmimo į darbą konkursus;
7.13. rengia testus į rajono savivaldybės organizuojamus konkursus laisvoms pareigybėms užimti;
7.14. įformina darbo sutartis;
7.15. veda darbo sutarčių registracijos žurnalą;
7.16. rengia savivaldybės tarybos sprendimų projektus dėl priėmimo į darbą bei atleidimo iš darbo, atostogų ir komandiruočių klausimais.

III. SKYRIAUS TEISĖS

8. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, turi teisę:
8.1. įstatymų nustatyta tvarka reikalauti iš rajono savivaldybės administracijos skyrių, tarnybų, seniūnijų, viešųjų, biudžetinių įstaigų, savivaldybės kontroliuojamų įmonių dokumentų bei kitos informacijos reikalingos skyriaus funkcijoms atlikti;
8.2. nevizuoti rajono savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų ir kitų teisinių dokumentų projektų, jeigu jie prieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams bei Vyriausybės nutarimams;
8.3. teikti išvadas bei pasiūlymus dėl teikiamų klausimų teisėtumo;
8.4. kelti kvalifikaciją rajono savivaldybės biudžeto lėšomis;
8.5. turėti ir kitas teisės aktuose numatytas teises.

IV. SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

9. Skyriaus darbui vadovauja vedėjas.
10. Skyriaus vedėjas:
10.1. atskaitingas rajono savivaldybės administracijos direktoriui;
10.2. atsako už skyriaus vidaus darbo tvarką;
10.3. organizuoja skyriaus darbą;

10.4. teikia rajono savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl skatinimo ir nuobaudų skyrimo skyriaus darbuotojams.
11. Skyriaus vedėjui nesant, jo funkcijas atlieka rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu paskirtas skyriaus darbuotojas arba kito skyriaus (tarnybos) vedėjas.
12. Skyriaus darbuotoją atostogų, komandiruočių, stažuočių bei ligos metu pavaduoja skyriaus vedėjo paskirtas kitas skyriaus darbuotojas arba darbuotojai. Šiais atvejais interesantai informuojami apie tai, kas sprendžia nesančio darbuotojo kompetencijai priskirtus klausimus.
13. Skyriaus darbuotojai teisės aktų nustatyta tvarka atsako už priskirtų funkcijų, numatytų skyriaus nuostatuose ir jų pareigybių aprašymuose, tinkamą vykdymą.