Vedėjas

Jolita Gumaniukienė
Tel.: 8 349 61056
El. paštas: jolita.gumaniukiene@jonava.lt
Kabinetas: 213
Pareigybės aprašymas

Vyr. specialistė

Ona Plėštienė
Tel.: 8 349 50077
El. paštas: onute.plestiene@jonava.lt
Kabinetas: 314
Pareigybės aprašymas

Vyr. specialistė

Rasa Kasputienė
Tel.: 8 349 50106
El. paštas: rasa.kasputiene@jonava.lt
Kabinetas: 315
Pareigybės aprašymas

Vyr. specialistas

Sandra Mačiulienė
Tel.: 8 349 20040
El. paštas: sandra.maciuliene@jonava.lt
Kabinetas: 314
Pareigybės aprašymas

Vyr. specialistė

Karolina Kazakevičienė
Tel.: 8 349 50190
El. paštas: karolina.kazakeviciene@jonava.lt
Kabinetas: 107
Pareigybės aprašymas

Vyr. specialistė

Živilė Besevičienė
Tel.: 8 349 20008
El. paštas: zivile.beseviciene@jonava.lt
Kabinetas: 321
Pareigybės aprašymas

Ekologė

Danguolė Keršienė
Tel.: 8 349 20704
El. paštas: danguole.kersiene@jonava.lt
Kabinetas: 321
Pareigybės aprašymas

Turto ir aplinkos apsaugos skyriaus nuostatai

            PATVIRTINTA

            Jonavos rajono savivaldybės                                                                                                                                administracijos direktoriaus               2019 m.    spalio  16   d.

            įsakymu Nr. 13B-1320

 

 

JONAVOS  RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

TURTO IR APLINKOS APSAUGOS SKYRIAUS 

NUOSTATAI

 

I.  BENDROSIOS  NUOSTATOS

 

            1. Turto ir aplinkos apsaugos skyrius (toliau - Skyrius) yra Jonavos rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracijos struktūrinis padalinys.

            2. Skyrius yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Savivaldybės administracijos direktoriui.

            3. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais bei kitais poįstatyminiais teisės aktais, Savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais, Savivaldybės administracijos bei šiais nuostatais.

            4. Skyrius steigiamas,  reorganizuojamas bei likviduojamas Savivaldybės tarybos sprendimu. Skyriaus nuostatus tvirtina Savivaldybės administracijos direktorius.

            5. Skyrius gali turėti savo antspaudą.

 

II. SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 

            6.  Pagrindiniai Skyriaus uždaviniai yra:

            6.1. administruoti Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir Savivaldybės patikėjimo teise valdomo valstybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo turtu veiklą;

            6.2. administruoti Savivaldybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo Savivaldybės valdomose įmonėse ir viešosiose įstaigose veiklą;

6.3. organizuoti Savivaldybės pareigų aplinkos apsaugos srityje įgyvendinimą, vykdyti Savivaldybės aplinkos monitoringo programą;

            6.4. administruoti geriamo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemos Savivaldybėje organizavimo ir valdymo sprendimus;

            6.5. administruoti komunalinių atliekų tvarkymo sistemos Savivaldybėje organizavimo ir valdymo sprendimus;

            6.6. administruoti keleivių vežimo vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutais veiklos Savivaldybėje organizavimo ir valdymo sprendimus;

            6.7. administruoti keleivių vežimo taksi ir lengvaisiais automobiliais už atlygį leidimų išdavimo Savivaldybėje procesus;

            6.8. administruoti mažiau kaip 10 GWh šilumos per metus tiekimo licencijų išdavimo Savivaldybėje procesus;

            6.9. administruoti mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais ir tabako gaminiais licencijų išdavimo Savivaldybėje procesus;

            6.10. administruoti Savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo fondą;

            6.11. administruoti Savivaldybės sodininkų bendrijų rėmimo programas;

            6.12. vykdyti daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų valdytojų priežiūrą ir kontrolę Savivaldybėje;

            6.13. užtikrinti paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti priemonių įgyvendinimą Savivaldybėje.

            7.  Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka funkcijas:

            7.1. planuoja veiklą, užtikrina veiklos planavimo atitiktį su Skyriaus uždaviniais susijusiems valstybės ir Savivaldybės strateginiams tikslams bei prisidėjimą prie šių sričių strateginių uždavinių įgyvendinimo;

            7.2. užtikrina Skyriaus nuostatuose numatytų uždavinių įgyvendinimą, bei su veiklos sritimis susijusių pavedimų, įpareigojimų bei sprendimų savalaikį vykdymą;

            7.3. rengia su Skyriaus uždavinių įgyvendinimu ir veiklos sritimis susijusius teisės aktų, sutarčių, leidimų, licencijų bei kitų dokumentų projektus;

            7.4. Skyriaus veiklos sričių klausimais bendradarbiauja su valstybės ir Savivaldybės įstaigų, įmonių bei organizacijų atsakingais asmenimis teikia projektus ir pasiūlymus dėl veiklos sričių reglamentavimo, strateginio planavimo bei įgyvendinimo tobulinimo;

            7.5. analizuoja su Skyriaus uždavinių įgyvendinimu susijusias kitų savivaldybių praktikas, siekia veikloje taikyti geruosius pavyzdžius, užtikrina vykdomų funkcijų atitiktį Savivaldybės strateginiams planams;

            7.6. atlieka su veiklos sričių tinkamu įgyvendinimu susijusias ir Savivaldybės viešųjų pirkimų organizavimą reglamentuojančius teisės aktus atitinkančias viešųjų pirkimų procedūras, administruoja veiklos sričių viešųjų pirkimų sutartis;

7.7. dalyvauja komisijų ir darbo grupių veikloje;

7.8. kaupia ir sistemina su Skyriaus uždavinių įgyvendinimu ir vykdomomis funkcijomis susijusią informaciją, teikia su veiklos sritimis susijusias konsultacijas, rašytinius paaiškinimus, atsako į su veiklos sritimis susijusius klausimus, reaguoja į su veiklos sritimis susijusias aktualijas, teisės aktų nustatyta tvarka, užtikrina su veiklos sritimis susijusių informacinių sistemų duomenų atnaujinimą, rengia aktualios informacijos viešinimo pranešimus.

 

III. SKYRIAUS  TEISĖS

 

            8. Skyrius, įgyvendindamas  jam pavestus uždavinius, turi teisę:

            8.1. gauti iš valstybei ir Savivaldybei pavaldžių įmonių, įstaigų ir organizacijų Skyriaus uždavinių įgyvendinimui bei Skyriaus funkcijų vykdymui reikiamus duomenis, ataskaitas ir kitą medžiagą;

            8.2. teisės aktų nustatyta tvarka atlikti su Skyriaus uždavinių įgyvendinimu ir Skyriaus vykdomomis funkcijomis susijusių asmenų valdomų duomenų patikrinimą, susipažinti su asmenų turimais dokumentais, surašyti patikrinimo aktus ir teikti siūlymus dėl nuobaudų skyrimo teisės aktų nustatyta tvarka;  

            8.3. netenkinti asmenų prašymų, jei jie neatitinka reikalavimų, nepristatomi visi sprendimų projektų rengimui reikalingi dokumentai, pateikiama melaginga arba klaidinanti informacija;

            8.4. teikti informaciją ir siūlymus Savivaldybės administracijos direktoriui dėl Skyriaus veiklos tobulinimo ir Skyriaus veiklos užtikrinimui būtinų priemonių;

8.5. Skyrius turi ir kitas Savivaldybės tarybos, mero ir administracijos direktoriaus suteiktas teises;

            9. Skyriaus darbuotojai turi teisę kelti kvalifikaciją Savivaldybės lėšomis.

 

 

IV. SKYRIAUS  DARBO ORGANIZAVIMAS

 

            10. Skyriaus darbą organizuoja vedėjas.                                                                     

            11. Skyriaus vedėjas:

            11.1. atskaitingas Savivaldybės administracijos direktoriui;

            11.2. atsako už Skyriaus vidaus darbo tvarką;

            11.3. organizuoja Skyriaus darbą;

            11.4. vertina Skyriaus darbuotojų veiklą, teikia Savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl skatinimo ir nuobaudų skyrimo Skyriaus darbuotojams.

            12. Skyriaus vedėjui nesant, jį pavaduoja kitas Skyriaus darbuotojas.

            13. Skyriaus darbuotojų atostogų, komandiruočių, stažuočių bei ligos metu pavaduoja  kitas Skyriaus darbuotojas arba darbuotojai. Šiais atvejais interesantai informuojami apie tai, kas sprendžia nesančio darbuotojo kompetencijai priskirtus klausimus.

 

 

                        ------------------------------------------------------------------------