Vedėjas

Andrius Venckus
Tel.: 8 349 20707
El. paštas: andrius.venckus@jonava.lt| vts@jonava.lt
Kabinetas: 309
Pareigybės aprašymas

Vyriausioji specialistė

Aušra Jakimavičienė
Tel.: 8 349 59157
El. paštas: ausra.jakimaviciene@jonava.lt | vts@jonava.lt
Kabinetas: 303
Pareigybės aprašymas

Specialistas

Mantas Mikulėnas
Tel.: 8 349 59157
El. paštas: mantas.mikulenas@jonava.lt| vts@jonava.lt
Kabinetas: 303
Pareigybės aprašymas

Specialistas

Vaclovas Ramaška
Tel.: 8 349 59157
El. paštas: vaclovas.ramaska@jonava.lt| vts@jonava.lt
Kabinetas: 303
Pareigybės aprašymas

Viešosios tvarkos skyriaus nuostatai

                                                                PATVIRTINTA

                                                                                                   Jonavos rajono savivaldybės

                                                                                                   administracijos direktoriaus

                                                                                                   2011 m. spalio 27 d.

                                                            įsakymu Nr. 13B-1488

 

 

JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

VIEŠOSIOS TVARKOS SKYRIAUS NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Viešosios tvarkos skyrius (toliau - Skyrius)  yra  Jonavos rajono savivaldybės administracijos (toliau - Administracija)  struktūrinis padalinys.

2. Skyrius yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas rajono savivaldybės administracijos direktoriui.

3. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais bei kitais poįstatyminiais aktais, rajono savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais, rajono savivaldybės administracijos bei šiais nuostatais.

4. Skyrius steigiamas bei likviduojamas rajono savivaldybės tarybos sprendimu. Skyriaus nuostatus tvirtina rajono savivaldybės administracijos direktorius.

5. Skyriaus darbuotojų priėmimą, perkėlimą, atleidimą, darbo užmokestį, tarnybinės veiklos vertinimą, skatinimą, tarnybinių nuobaudų skyrimą, mokymą, kvalifikacijos kėlimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas ir kiti teisės aktai.

6. Skyrius turi savo antspaudą.

 

II. SKYRIAUS TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 

7. Skyriaus tikslas - užtikrinti viešąją tvarką įgyvendinant nusikaltimų prevencijos bei kontrolės programas ir vykdant aplinkos ir sanitarijos priežiūrą Savivaldybės teritorijoje.

8. Pagrindiniai skyriaus uždaviniai:

8.1 organizuoti nusikaltimų ir teisės pažeidimų prevencijos programų rengimą;

8.2 analizuoti nusikalstamumo priežastis, teikti pasiūlymus Administracijos
direktoriui dėl viešosios tvarkos užtikrinimo;

8.3 kontroliuoti Savivaldybės teisės aktų, reglamentuojančių viešąją tvarką, vykdymą;

8.4 organizuoti įmonių, įstaigų, organizacijų ir kitų objektų, esančių Savivaldybės teritorijoje, sanitarinę priežiūrą.

9. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

9.1 kontroliuoja, kaip laikomasi Jonavos rajono savivaldybės teritorijų priežiūros ir valymo taisyklių;

9.2 kontroliuoja,  kaip  laikomasi Jonavos rajono  išorinės    reklamos  įrengimo taisyklių;

9.3 kontroliuoja, kaip laikomasi renginių organizavimo Jonavos rajono savivaldybės teritorijoje taisyklių;

9.4 kontroliuoja, kaip laikomasi gyvūnų laikymo ir auginimo Jonavos rajone  taisyklių;

9.5 kontroliuoja, kaip laikomasi prekybos Jonavos rajono viešosiose vietose taisyklių;

9.6 pagal savo kompetenciją prižiūri, kaip vykdomi kiti teisės aktai, reglamentuojantys viešąją tvarką;

9.7 kontroliuoja, kaip laikomasi mažmeninės prekybos alkoholio produktais Jonavos rajone licencijavimo tvarkos aprašo ir mažmeninės prekybos tabako gaminiais Jonavos rajone licencijavimo tvarkos aprašo;

9.8 koordinuoja organizacinių, ekonominių ir techninių priemonių, ribojančių  žmonių sveikatai kenksmingą mikrobinį poveikį per orą, vandenį, dirvą ir gyvūnus,  įgyvendinimą, kontroliuoja, kaip laikomasi sanitarijos reikalavimų Savivaldybės teritorijoje, kaip nustatytose teritorijose įgyvendinamos karantino režimo priemonės, kai yra paskelbtas Savivaldybės teritorijos karantinas, prižiūri Savivaldybei pavaldžių įstaigų, organizacijų, atsakingų už  Savivaldybės teritorijos sanitariją, veiklą;

9.9 surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksu ir Administracijos direktoriaus suteiktais įgaliojimais;

9.10  registruoja administracinės teisės pažeidimų protokolus ir tvarko jų apskaitą;

9.11 rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių ir Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus skyriaus veiklos klausimais;

9.12 pagal kompetenciją  įgyvendina  Savivaldybės  tarybos sprendimus, mero
potvarkius, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus, vykdo mero, Savivaldybės administracijos direktoriaus, pavedimus;

9.13 nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, Savivaldybės tarybos narių, Savivaldybės administracijos padalinių paklausimus ir rengia jiems atsakymus skyriaus veiklos klausimais;

9.14 bendradarbiauja ir keičiasi informacija su Savivaldybės administracijos padaliniais ir kitomis institucijomis skyriaus veiklos klausimais;

9.15 registruoja ir tvarko  skyriaus  veiklos  dokumentus, užtikrina tinkamą dokumentų saugojimą, naikinimą ir perdavimą į archyvą;

9.16 saugo kompiuterinėse duomenų bazėse duomenis, susijusius su skyriaus uždavinių ir funkcijų vykdymu.

III. SKYRIAUS TEISĖS

 

10. Skyrius turi šias teises.

10.1 gauti iš Savivaldybės administracijos padalinių, įmonių, įstaigų ir organizacijų informaciją ir dokumentus, reikalingus pavestoms funkcijoms atlikti ir uždaviniams įgyvendinti;

10.2 gauti technines, transporto, spec. aprangos bei kitas skyriaus darbui reikalingas priemones;

10.3 teikti pasiūlymus dėl  skyriaus darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo Savivaldybės biudžeto lėšomis;

10.4 teikti administracijos direktoriui pasiūlymus dėl skyriaus darbo organizavimo gerinimo;

10.5 kitas teisės aktuose nustatytas teises.

 

IV. SKYRIAUS  DARBO ORGANIZAVIMAS

 

                     11. Skyriaus darbą organizuoja vedėjas.

                     12. Skyriaus vedėjas:

                     12.1. atskaitingas rajono savivaldybės administracijos direktoriui;

                     12.2. atsako už skyriaus vidaus darbo tvarką;

                     12.3. organizuoja skyriaus darbą;

                      12.4. teikia rajono savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl skatinimo ir nuobaudų skyrimo skyriaus darbuotojams;

                     13. Skyriaus vedėjui nesant, jį pavaduoja kitas skyriaus darbuotojas.

                      14. Skyriaus darbuotojo atostogų, komandiruočių, stažuočių bei ligos metu pavaduoja skyriaus vedėjo paskirtas kitas skyriaus darbuotojas. Šiais atvejais interesantai informuojami apie tai, kas sprendžia nesančio darbuotojo kompetencijai priskirtus klausimus.       

                                ________________________________________________