Skyriaus vedėja

Sandra Rusonienė
Tel.: 8 349 53805
El. paštas: sandra.rusoniene@jonava.lt
Kabinetas: 317
Pareigybės aprašymas

Vyr. specialistė

Auksė Kumponienė
Tel.: 8 349 47562
El. paštas: aukse.kumponiene@jonava.lt
Kabinetas: 302
Pareigybės aprašymas

Vyr. specialistė

Vitalija Gelažienė
Tel.: 8 349 47562
El. paštas: vitalija.gelaziene@jonava.lt
Kabinetas: 302
Pareigybės aprašymas

Vyr. specialistas

Monika Zaleckytė
Tel.: 8 349 47562
El. paštas: monika.zaleckyte@jonava.lt
Kabinetas: 302
Pareigybės aprašymas

Viešųjų pirkimų skyriaus nuostatai

 

PATVIRTINTA

Jonavos rajono savivaldybės

administracijos  direktoriaus

2011 m. rugpjūčio 9     d.

įsakymu Nr.13B-1048

 

 

 

JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIAUS NUOSTATAI

 

 

I. BENDROSIOS  NUOSTATOS

 

                      1. Viešųjų pirkimų skyrius (toliau - Skyrius) yra Jonavos rajono savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys.

                      2. Skyrius yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas rajono savivaldybės administracijos direktoriui.

                      3. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais bei kitais poįstatyminiais aktais, rajono savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais, rajono savivaldybės administracijos bei šiais nuostatais.

                      4. Skyrius steigiamas bei likviduojamas rajono savivaldybės tarybos sprendimu. Skyriaus nuostatus tvirtina rajono savivaldybės administracijos direktorius.

                      5. Skyriaus darbuotojų priėmimą, perkėlimą, atleidimą, darbo užmokestį, tarnybinės veiklos vertinimą, skatinimą, tarnybinių nuobaudų skyrimą, mokymą, kvalifikacijos kėlimą reguliuoja Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas ir kiti teisės aktai.

                      6. Skyrius turi savo antspaudą.

 

II. SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 

                      7. Pagrindiniai skyriaus uždaviniai yra:

                      7.1. Koordinuoti viešųjų pirkimų organizavimą ir vykdymą Jonavos rajono savivaldybės administracijoje, siekti, kad taupiai ir racionaliai būtų naudojamos viešiesiems pirkimams skirtos lėšos, mažinti pirkimų organizavimo išlaidas.

                      7.2. Užtikrinti, kad būtų laikomasi Viešųjų pirkimų įstatymo, Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių viešuosius pirkimus, reikalavimų.

                      7.3. Užtikrinti viešųjų pirkimų dokumentų atitikimą teisės aktų reikalavimams.

                      7.4. Didinti viešųjų pirkimų procedūrų skaidrumą, operatyvumą, tobulinti viešųjų pirkimų organizavimo tvarką Savivaldybės administracijoje, siekiant užkirsti kelią galimiems Viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimams.

                      8. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka  šias funkcijas:

                      8.1. Organizuoja Viešojo pirkimo komisijos (toliau – Komisija) posėdžius ir juos protokoluoja.

                      8.2. Komisijai patvirtinus pirkimo dokumentus, nustato pasiūlymų pateikimo terminus ir laiką.

                      8.3. Analizuoja gautus pasiūlymus ir teikiaanalizės išvadas Komisijai.

                      8.4. Raštu informuoja tiekėjus apie pirkimo procedūrų eigą.

                      8.5. Nagrinėja gautas tiekėjų pretenzijas, teikia jas svarstyti Komisijai bei raštu informuoja tiekėją apie pretenzijos išnagrinėjimą.

                      8.6. Konsultuoja Administracijos padalinių specialistus, rengiančius pirkimo dokumentų projektus Komisijai.

                      8.7. Teikia dokumentus Savivaldybės tarybos komitetų posėdžiams, ruošia Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus, susijusius su skyriaus funkcijomis.

                      8.8. Priima ir registruoja Savivaldybės administracijos padalinių parengtas ir Administracijos direktoriaus patvirtintas paraiškas prekėms, paslaugoms ir darbams įsigyti.

                      8.9. Parenka ir Komisijai pasiūlo prekių, paslaugų ir darbų viešojo pirkimo būdą.

                      8.10. Parengia ir Komisijai pateikia pirkimo sąlygų projektą.

                      8.11. Komisijai patvirtinus pirkimo dokumentus, nustato pasiūlymų pateikimo terminus ir laiką.

                      8.12. Kviečia viešųjų pirkimų komisijos narius į komisijos posėdžius.

                      8.13. Rengia sutarties su laimėtoju projektą, jį derina su Administracijos skyriais bei teikia administracijos direktoriui pasirašyti.

 

 

III. SKYRIAUS TEISĖS

 

                      9. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, turi teisę:

                     9.1. gauti iš Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių ir Savivaldybės įstaigų visą informaciją apie viešuosius pirkimus.

                      9.2. nepriimti iš savivaldybės administracijos specialistų viešųjų pirkimų dokumentų, neatitinkančių Viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų teisės aktų.

 

IV. SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

 

                      10. Skyriaus darbą organizuoja vedėjas.

                      11. Skyriaus vedėjas:

                      11.1. atskaitingas rajono savivaldybės administracijos direktoriui;

                      11.2. atsako už skyriaus uždavinių ir funkcijų vykdymą;

                      11.3. planuoja, organizuoja ir kontroliuoja skyriaus darbą;

                      12. Skyriaus vedėjui nesant, jį pavaduoja kitas skyriaus darbuotojas.

                      13. Skyriaus darbuotojų atostogų, komandiruočių, stažuočių bei ligos metu juos  pavaduoja kitas skyriaus darbuotojas arba darbuotojai.

 

 

 

________________________________