Vedėjas

Jonas Marčiukaitis
Tel.: 8 349 50002
El. paštas: jonas.marciukaitis@jonava.lt
Kabinetas: 316
Pareigybės aprašymas

Vyresn. specialistas (techninei priežiūrai)

Mindaugas Skorupskas
Tel.: 8 349 50002
El. paštas: mindaugas.skorupskas@jonava.lt
Kabinetas: 316
Pareigybės aprašymas

Žemės ūkio specialistas

Jurgita Smilingienė
Tel.: 8 349 54673
El. paštas: jurgita.smilingiene@jonava.lt
Kabinetas: 320
Pareigybės aprašymas

Vyr. specialistas

Mindaugas Gritėnas
Tel.: 8 349 50162
El. paštas: mindaugas.gritenas@jonava.lt
Kabinetas: 423
Pareigybės aprašymas

Vyresn. specialistas


Tel.: 8-349-54673
Kabinetas: 319
Pareigybės aprašymas

Žemės ūkio specialistė

Vitalija Šafronienė
Tel.: 8 349 50221
El. paštas: vitalija.safroniene@jonava.lt
Kabinetas: 401
Pareigybės aprašymas

Žemės ūkio specialistė

Audronė Stankevičienė
Tel.: 8 349 50221
El. paštas: audrone.stankeviciene@jonava.lt
Kabinetas: 401
Pareigybės aprašymas

Žemės ūkio skyriaus nuostatai

 

PATVIRTINTA
Jonavos rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2005 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. 13B-575

JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
ŽEMĖS ŪKIO SKYRIAUS NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Žemės ūkio skyrius (toliau — skyrius) yra Jonavos rajono savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys.
2. Skyrius yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas rajono savivaldybės administracijos direktoriui.
3. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais bei kitais poįstatyminiais aktais, rajono savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais, rajono savivaldybės administracijos bei šiais nuostatais.
4. Skyrius steigiamas, reorganizuojamas bei likviduojamas rajono savivaldybės tarybos sprendimu. Skyriaus nuostatus tvirtina rajono savivaldybės administracijos direktorius.
5. Skyrius gali turėti savo antspaudą, kuriame įrašytas įstaigos ir struktūrinio padalinio pavadinimas.

II. SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

6. Skyrius vykdo šiuos uždavinius ir funkcijas:
6.1. įgyvendina Vyriausybės ir kitas programas žemės ūkio, melioracijos, kaimo plėtros srityse;
6.2. organizuoja agrarinės aplinkosaugos priemonių įgyvendinimą, skatina ekologinį ūkininkavimą, tausojančią žemdirbystę;
6.3. teisės aktų nustatyta tvarka įgyvendina kaimo plėtros programas, finansuojamas iš valstybės biudžeto, taip pat rengia kaimo plėtros programų, finansuojamų iš savivaldybės biudžeto, projektus, savivaldybės tarybos veiklos reglamento nustatyta tvarka juos teikia tvirtinti savivaldybės tarybai bei organizuoja jų įgyvendinimą;
6.4. dalyvauja rengiant bei įgyvendinant ilgalaikes ir trumpalaikes savivaldybės tarybos patvirtintas infrastruktūros programas kaime;
6.5. atlieka iš savivaldybės biudžeto finansuojamų melioracijos darbų užsakovo funkcijas, rengia melioracijos ir hidrotechnikos įrengimų eksploatavimo bei dirvų kalkinimo organizavimo projektus ir savivaldybės tarybos veiklos reglamento nustatyta tvarka teikia juos tvirtinti;
6.6. rengia melioracijos, vietinių kaimo kelių ir tiltų bei kitų statinių projektavimo užduotis, organizuoja šiuose objektuose statybos, remonto ir rekonstrukcijos darbus bei šių darbų finansavimą ir baigtų darbų priėmimą;
6.7.organizuoja melioracijos darbų techninę ir autorinę priežiūrą, išduoda technines sąlygas infrastruktūros objektams melioruotoje žemėje ir kitose vietovėse projektuoti;
6.8.organizuoja traktorių, traktorių priekabų, kelių tiesimo mašinų ir kitų savaeigių važiuoklių registraciją bei jų valstybinę techninę priežiūrą;
6.9.organizuoja skyriaus reguliavimo sferai priskirtų melioracijos ir hidrotechnikos įrenginių eksploatavimą;
6.10.vykdo valstybės ir savivaldybės turto, priskirto skyriui valdyti patikėjimo teise, apskaitą, organizuoja šio turto priežiūrą bei apsaugą;
6.11.nustato kanopinių žvėrių žemės ūkiui padarytos žalos dydį;
6.12.savivaldybės tarybos veiklos reglamento bei savivaldybės administracijos nuostatų nustatyta tvarka rengia arba dalyvauja rengiant skyriaus kompetencijos klausimais kitus savivaldybės institucijų sprendimų bei potvarkių ir administracijos direktoriaus įsakymų, savivaldybės mero ir  administracijos direktoriaus raštų projektus;
6.13.rengia informacijas apie valstybinių (perduotų savivaldybei) funkcijų vykdymą žemės ūkio ir melioracijos srityse;
6.14.teisės aktų nustatyta tvarka administruoja paraiškų tiesioginėms išmokoms už žemės ūkio naudmenų ir  pasėlių plotus gauti priėmimą ;
6.15.tvarko ūkininkų ūkių registrą;
6.16.rengia savivaldybės vardu teikiamas ataskaitas bei informaciją Žemės ūkio ministerijai ir Statistikos departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės;
6.17.konsultuoja savivaldybės teritorijoje besisteigiančius žemės ūkio kooperatyvus bei melioracijos įrenginių naudotojų bendrijas ir teikia jiems kitą metodinę pagalbą;
6.18.konsultuoja žemės ūkio subjektus apie galimybę gauti paramą iš Kaimo rėmimo ir struktūrinių fondų , esant būtinumui teikia pasiūlymus Nacionalinei mokėjimo agentūrai paramos teikimo klausimais;
6.19.rengia skyriaus išlaidų sąmatų projektus ;
6.20. apskaičiuoja ir surenka rajono savivaldybės teritorijoje valstybinės žemės ir vandens telkinių nuomos mokesčius.
6.21.adminisruoja pieno kvotas;
6.22.tikrina ir į duomenų bazę perkelia žemės ūkio veiklos subjektų prašymus įregistruoti Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ir kaimo verslo registre;
6.23.vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais bei savivaldybės tarybos patvirtinta tvarka ir neviršydamas nustatytos kompetencijos skyrius rengia ir sudaro sutartis bei susitarimus su įmonėmis, įstaigomis, organizacijomis bei ūkininkais;
6.24.skyrius bendradarbiauja su apskrities viršininko administracija, žemdirbių savivaldos organais, kaimo bendruomenėmis, kitais savivaldybės administracijos skyriais;
6.25.nustatyta tvarka nagrinėja gaunamus gyventojų ir organizacijų prašymus, skundus bei pasiūlymus
6.26.vykdo kitas savivaldybės tarybos , mero potvarkiais bei savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais nustatytas funkcijas.

III. SKYRIAUS TEISĖS

7.Skyrius, siekdamas įgyvendinti jam pavestas funkcijas, turi teisę:
7.1.inicijuoti savivaldybės institucijų teisės aktų ir kitų dokumentų, susijusių su skyriaus veikla, projektų rengimą;
7.2.gauti iš kitų savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių, seniūnijų, savivaldybės kontroliuojamų įmonių, įstaigų ir organizacijų pasiūlymus, informaciją bei dokumentus skyriaus kompetencijos klausimais;
7.3.teikti pasiūlymus savivaldybės administracijos direktoriui dėl skyriaus darbo tobulinimo;
7.4.įstatymų nustatyta tvarka teikti piliečiams informaciją apie skyriaus darbą.

IV. SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

8.Skyriaus darbui vadovauja vedėjas.
9.Skyriaus vedėjas:
9.1.atskaitingas rajono savivaldybės administracijos direktoriui;
9.2.atsako už skyriaus vidaus darbo tvarką;
9.3.organizuoja skyriaus darbą;
9.4.teikia rajono savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl skatinimo ir nuobaudų skyrimo skyriaus darbuotojams;
10.Skyriaus vedėjui nesant, jį pavaduoja rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu paskirtas skyriaus darbuotojas.
11.Skyriaus darbuotojus atostogų, komandiruočių, stažuočių bei ligos metu pavaduoja rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtinta tvarka paskirtas kitas skyriaus darbuotojas arba darbuotojai.