Asmens mirties registravimas


Administracinės paslaugos pavadinimas Asmens mirties registravimas
Administracinės paslaugos apibūdinimas

Asmens mirtis registruojama sudarant mirties įrašą. Civilinės metrikacijos įstaiga asmens mirtį registruoja savo iniciatyva (ex officio), remdamasi asmens sveikatos priežiūros įstaigos sudarytu medicininiu mirties liudijimu, įsiteisėjusiu teismo sprendimu dėl asmens pripažinimo mirusiu ar mirties fakto nustatymo.

Nuo 2017 m. sausio 1 d. mirusių asmenų laidojimas (balzamavimas, kremavimas) organizuojamas bei laidojimo pašalpos, socialinės pašalpos ir (ar) kompensacijos išmokamos remiantis Asmens sveikatos priežiūros įstaigų išduotu medicininiu mirties liudijimu, o ne Civilinės metrikacijos įstaigos išduotu dokumentu.

Jeigu pareiškėjas pageidauja, Civilinės metrikacijos skyriuje jis gali gauti artimojo mirties įrašą liudijantį išrašą (Paslauga – Civilinės būklės akto įrašą liudijančio išrašo išdavimas).

Paslaugą galima užsisakyti elektroniniu būdu, naudojantis Metrikacijos paslaugų informacine sistema (MEPIS), https://mepis.registrucentras.lt/web/mepis

Atnaujinimo data 2019-09-13
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

 1. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas (2000 m. liepos 18 d., Nr. VIII-1864);

2. Lietuvos Respublikos civilinės būklės aktų registravimo įstatymas, 2015-12-03 Nr. XII-2111;

3. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. 1R-334 ,,Dėl Civilinės būklės aktų registravimo taisyklių ir civilinės būklės aktų įrašų ir kitų dokumentų formų patvirtinimo".

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Informacija (dokumentai), kuriuos gauna pati civilinės metrikacijos įstaiga (pareiškėjas turi teisę pateikti šią informaciją ar (ir) dokumentus):

Asmens sveikatos priežiūros įstaigos sudarytą medicininį mirties liudijimą.  Per ESPBI IS ir Lietuvos Respublikos gyventojų registro integracinę sąsają pagal užklausą  ASPĮ ne vėliau kaip kitą darbo dieną po medicininio mirties liudijimo išrašymo dienos, privalo medicininį mirties liudijimą perduoti asmens gyvenamosios vietos, o kai asmuo neturi gyvenamosios vietos, - asmens mirties vietos Civilinės metrikacijos įstaigai.

Įsiteisėjęs teismo sprendimas dėl asmens pripažinimo mirusiu ar mirties fakto nustatymo elektroninių ryšių priemonėmis pristatomas teismo buvimo vietos Civilinės metrikacijos įstaigai.

Informacija apie mirusiojo asmens deklaruotą gyvenamąją vietą ir kiti duomenys, reikalingi pildant mirties akto įrašą, gaunami iš Lietuvos Respublikos gyventojų registro duomenų centrinės bazės.

Administracinės paslaugos teikėjas

Civilinės metrikacijos skyriaus vyresnioji specialistė

Audronė Stanislauskienė,

tel. (8 349) 50071, 8 615 50358,

el. paštas audrone.stanislauskiene@jonava.lt

Civilinės metrikacijos skyriaus politikos ir administravimo specialistė

Jovita Maciulevičienė,

tel. (8 349)  50071,

el. paštas jovita.maciuleviciene@jonava.lt

Administracinės paslaugos vadovas

Civilinės metrikacijos skyriaus vedėja

Valė Baltonienė tel. (8 349) 50071, 8 698 86923,

el. paštas vale.baltoniene@jonava.lt

cms@jonava.lt

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

1darbo diena

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga nemokama.