Patvirtintų teritorijų planavimo dokumentų registravimas teritorijų planavimo dokumentų registre


Administracinės paslaugos pavadinimas Patvirtintų teritorijų planavimo dokumentų registravimas teritorijų planavimo dokumentų registre
Administracinės paslaugos apibūdinimas

Planavimo organizatorius prašymą užregistruoti patvirtintą teritorijų planavimo dokumentą pateikia elektroniniu būdu per specialiai tam sukurtą informacinę sistemą (ŽPDRIS arba TPDRIS) arba tiesiogiai. Institucija gautą prašymą išnagrinėja ir užregistruoja patvirtintą teritorijų planavimo dokumentą arba motyvuotai atsisako tai padaryti. 

Atnaujinimo data 2020-02-11
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.26B563184529/asr

2. Lietuvos Respublikos vyriausybės 1996 m. birželio 19 d. nutarimas Nr. 721 ,,Dėl Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registro nuostatų ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo duomenų banko nuostatų patvirtinimo"

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.28933/asr

3. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. D1-1054 ,,Dėl prašymo užregistruoti patvirtintą teritorijų planavimo dokumentą ir išrašo apie patvirtintą teritorijų planavimo dokumentą formų patvirtinimo"

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.390516

4. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. D1-1009 ,,Dėl teritorijų planavimo erdvinių duomenų specifikacijos patvirtinimo"

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/96141c7083b011e3bb57a4e46d790bba/asr

5. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2014 m. gruodžio 17 d. įsakymas Nr. 1P-(1.3.)-489 ,,Dėl žemėtvarkos planavimo dokumentų erdvinių objektų specifikacijos patvirtinimo"

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/442ee0d0906f11e48028e9b85331c55d

6. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymas Nr. D1-8 ,,Dėl kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo"

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/9c064b207a7411e38df3da592f4236cc/asr

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Prašymas užregistruoti teritorijų planavimo dokumentą Registre pateikiamas automatizuotai per Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinę sistemą ŽPDRIS, teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinę sistemą TPDRIS. Kartu su prašymu pateikiami dokumentai, kurie nurodyti teritorijų planavimo dokumentų registravimą reglamentuojančiuose teisės aktuose.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

1. pateikiamas nustatytos formos prašymas; 2. patvirtinti teritorijų planavimo dokumentai; 3. skaitmeninė laikmena, kurią sudaro: 3.1. sprendinių koordinuotas rastrinis brėžinys (TIF arba JPG formate); 3.2. aiškinamasis raštas PDF formate; 3.3. teritorijų planavimo dokumento sprendinius pagal patvirtintą teritorijų planavimo erdvinių duomenų specifikaciją 1994 metų Lietuvos koordinačių sistemoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugsėjo 30 d. nutarimu Nr. 936, GIS forma. Pridedami dokumentai turi būti pasirašyti elektroniniu parašu (ADOC byla). Planavimo organizatoriai gali teikti prašymą registruoti patvirtintus teritorijų planavimo dokumentus (TPD) ir jų sprendinių erdvinius duomenis į Registro (www.tpdr.lt) informacinę sistemą. Paslauga gali naudotis registruoti naudotojai, kuriems yra suteiktos organizatoriaus teisės. Sistemoje privaloma užpildyti visus laukus, esančius skiltyje "Bendra informacija", nubrėžti planuojamos teritorijos ribą. Skiltyje "Dokumentai" privaloma pridėti dokumentus į grupes: "Sprendimas, kuriuo patvirtintas TPD", "Aiškinamasis raštas". Rastrinius brėžinius reikia importuoti į GIS posistemį ir jeigu jie yra nekoordinuoti, atlikti koordinavimą sistemos įrankių pagalba. Skiltyje "Planavimo dalyviai" reikia pateikti bent po vieną dalyvį šiose rolėse "Organizatorius", "Rengėjas", "Projekto autorius". Skiltyje "Administracinis suskirstymas" reikia nurodyti bent vieną administracinį vienetą.

Administracinės paslaugos teikėjas

Statybos, remonto ir architektūros skyriaus vyresnioji specialistė

Erika Glinskaitė

tel. 8 349 500 59, el. p. erika.glinskaite@jonava.lt

Administracinės paslaugos vadovas

Statybos, remonto ir architektūros skyriaus vedėjas

Mantas Petrauskas

tel. 8 349 50966, el. p. mantas.petrauskas@jonava.lt

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

6 darbo dienos

Esant galimybei, atsakymas pateikiamas anksčiau nei numatyta teisės aktuose

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai) Paslauga nemokama
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Parsisiųsti