Priešmokyklinis ugdymas

Priešmokyklinio ugdymo paskirtis - padėti vaikui pasirengti sėkmingai mokytis pagal pradinio ugdymo programą (LR švietimo įstatymas, 8 str.)

Jonavos rajono savivaldybės švietimo įstaigų 2018-2019 mokslo metų priešmokyklinio ugdymo grupių skaičius ir organizavimo modeliai   Pakeitimas

Jonavos rajono savivaldybės priešmokyklinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašas

Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa ir ugdymo gairės

Centralizuoto vaikų priėmimo į Jonavos rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašas      Pakeitimas

Atlyginimo dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymo, nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašas   pakeitimas

Jonavos rajono savivaldybės privalomo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašas

Kompleksiškai teikiamos pagalbos savivaldybės teritorijoje gyvenantiems vaikams ir jų tėvams (globėjams) tvarkos aprašas

Informacinis portalas specialistams ir tėveliams apie ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą www.ikimokyklinis.lt