Socialinių paslaugų centras

Socialinių paslaugų centras

Adresas: Chemikų g. 136, Jonava
Tel.: 8 349 54722, 8 349 64601
Mob. tel.: 861841413
Faksas : 8 349 54722

Darbo laikas: I –IV  8 val.-17val., pietų pertrauka – 12.00- 12.30 val. V 8 val.-14 val.

Jonavos rajono socialinių paslaugų centras (toliau Centras) yra Jonavos rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga,  kurios tikslas — teikti  kokybiškas, prieinamas socialines paslaugas visiems Savivaldybės gyventojams, priklausantiems socialinės rizikos grupėms, užtikrinant jų pilnavertį dalyvavimą visuomeniniame gyvenime.
Centro veiklos misija – grąžinti  asmenims  gebėjimą  pasirūpinti  savimi ir  integruotis  į visuomenę.
Centro funkcijos

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teisės aktais bei rajono Savivaldybės institucijų priimtais norminiais aktais, Centras teikia:
1. Bendrąsias socialines paslaugas:
1.1. informavimo (apie įstaigas, teikiančias socialinę, teisinę ir psichologinę pagalbą; apie dokumentų tvarkymo procedūras;  apie skiriamą materialinę ir nematerialinę socialinę pagalbą; suteikiama informacija socialinio būsto, gyvenamosios vietos deklaravimo ir kitais klausimais);
1.2. konsultavimo (šeimos problemų sprendimo būdai, sveikatos, socialinės adaptacijos, integracijos į darbo rinką, lengvatų klausimais, anoniminės pagalbos galimybės);
1.3. tarpininkavimo (nukreipiant į medicinos, reabilitacijos įstaigas, pedagoginę – psichologinę tarnybą, pas kitų sričių specialistus; rengiant dokumentus dėl nukreipimo į socialinės globos įstaigą);
1.4. atstovavimo (migracijos tarnybose bei socialinės paramos skyriuose, Darbo biržoje, ugdymo, gydymo, mokesčių mokėjimo įstaigose, VSDFV Jonavos skyriuje);
1.5. maitinimo organizavimo (nemokamo maitinimo talonai skiriami vadovaujantis Tarybos patvirtinta  tvarka;  intervencinės programos produktų paketai ir pan.);
1.6. vienkartinė materialinė išmoka (kompensacijai už vaistus, akinius; grįžusiems iš įkalinimo vietos bei kitais komisijos sprendimu kritiniais atvejais) skiriama vadovaujantis Jonavos rajono savivaldybės tarybos patvirtinta  tvarka;
1.7. transporto organizavimo (pagalba apsiperkant, vykstantiems į gydymo įstaigas asmenims, kurie dėl negalios, senatvės ar kitų priežasčių negali naudotis visuomeniniu transportu), kompensacinės technikos išdavimo paslaugos;
1.8. sociokultūrinės paslaugos (informacija apie vykstančius renginius, nevyriausybinių organizacijų vykdomas labdaros akcijas; užimtumo ir prevencinės veiklos priemones, įgyvendinamas Jonavos rajone);
1.9. asmens higienos ir priežiūros organizavimo paslaugos.
2. Specialiąsias paslaugas:
2.1. socialinė priežiūra bei dienos socialinė globa namuose;
2.2. socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo (apsiperkant, rūpinantis vaikais, atliekant namų ruošos darbus);
2.3. trumpalaikis prieglobstis krizės metu (Žeimių padalinyje, Nakvynės namuose).
3. Pagalba rengiant dokumentus dėl specialiųjų poreikių lygio nustatymo ir tenkinimo, neįgaliojo pažymėjimų išdavimas.
4. Socialinės integracijos projektų koordinavimas, projektinės veiklos įgyvendinimas.
5. Būsto ir aplinkos pritaikymo žmonių su negalia programos įgyvendinimas (nuoroda)

Jonavos rajono savivaldybės administracija ir Socialinių paslaugų centras vykdo vyriausybinę Būsto pritaikymo žmonėms su negalia 2007 – 2011 metų programą.


2008 metais Jonavos r. savivaldybėje buvo atlikti būsto ir aplinkos pritaikymo darbai keturiuose būstuose. Keturių asmenų butuose buvo atlikti vidaus pritaikymo darbai, dviejuose įrengti keltuvai. Būsto ir aplinkos pritaikymui žmonėms su negalia 2008 m. iš valstybės biudžeto buvo skirta 199680 Lt (iš jų 192000 Lt būstų pritaikymo išlaidoms ir 7680 Lt būstų pritaikymo administravimo išlaidoms padengti), iš Savivaldybės biudžeto — 60000 Lt.
2009 metais gyvenamoji aplinka ir būstai pritaikyti 3 asmenims su negalia. Būsto ir aplinkos pritaikymo darbams  neįgaliesiems finansuoti 2009 m. iš valstybės biudžeto skirta 71069 Lt., 4990 Lt. skirta keltuvų eksploatacijai/remontui; iš savivaldybės biudžeto skirta 26769 Lt. Atlikti vidaus būsto pritaikymo ir keltuvų įrengimo darbai.


Jonavos rajono gyventojų dėmesiui:
Būsto pritaikymo paslaugos teikiamos asmenims, kuriems pagal negalios priežastis ir būklę yra nustatyti:

* labai ryškūs judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimai;
* ryškūs judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimai;
* vidutiniai judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimai.
Prašymai dėl būsto ir aplinkos pritaikymo priimami Jonavos rajono socialinių paslaugų centre (Vasario 16-osios g. 31, pirmadienį – ketvirtadienį nuo 8 iki 17 val., penktadienį nuo 8 iki 14 val., pietūs nuo 12 iki 12.30 val., penktadienį dirbame be pietų).
Prašymai nagrinėjami ir tolimesnis būsto pritaikymo procesas įgyvendinamas vadovaujantis 2007 m. balandžio 19 d. LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-111 patvirtintais Bazinių būsto pritaikymo žmonėms su negalia reikalavimais, Būsto pritaikymo žmonėms su negalia poreikio vertinimo metodika ir Būsto pritaikymo žmonėms su negalia finansavimo tvarkos aprašu.