Specialiųjų reikalavimų, specialiųjų architektūros reikalavimų, specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų išdavimas


Administracinės paslaugos pavadinimas Specialiųjų reikalavimų, specialiųjų architektūros reikalavimų, specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų išdavimas
Administracinės paslaugos apibūdinimas

Statytojui (užsakovui) planuojančiam statyti ar rekonstruoti statinius išduodamas specialiųjų reikalavimų rinkinys (toliau – Rinkinys). Rinkinį sudaro: Specialieji architektūros reikalavimai, Specialieji paveldosaugos reikalavimai bei Specialieji saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai. Rinkinys reikalingas statinio projektui rengti. Rinkinys išduodamas Statytojui (užsakovui) pageidaujant. Prašymas gali būti pateikiamas Savivaldybei tiesiogiai arba teikiant nuotoliniu būdu pasinaudojant Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacine sistema „Infostatyba" (toliau – IS „Infostatyba") www.planuojustatyti.lt. Parengtas reikalavimų rinkinys gali būti išduotas Statytojui (užsakovui) tiesiogiai arba per IS „Infostatyba".

Atnaujinimo data 2020-01-10
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F31E79DEC55D

2. Dėl Specialiųjų reikalavimų, specialiųjų architektūros reikalavimų, specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų struktūros ir išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/1a1cd7a0d67e11e68d79c2033f194657

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Nustatytos formos prašymą (Specialiųjų reikalavimų, specialiųjų architektūros reikalavimų, specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų struktūros ir išdavimo tvarkos aprašo 1 priedas);
2. Projektinius pasiūlymus (jeigu jie buvo rengti). Projektiniai pasiūlymai turi būti parengti vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738 patvirtinto statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" 13 priedu, jiems turi būti pritarta vadovaujantis šio reglamento VIII skyriaus nuostatomis;
3. Statinio (- ių), žemės sklypo (- ų) nuosavybės ar kitą valdymo ir naudojimo teisę patvirtinančių dokumentų kopijos;

4. Žemės sklypo (-ų) plano (-ų) kopijos;
5. Statinio (-ių) kadastro duomenų bylos (-ų) kopiją;
6. Statinio (-ių) bendraturčių sutikimą;

7. Planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000" teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašo užpildytus priedus;

8. Įgaliojimą pateikti prašymą – tuo atveju, jei prašymą pateikia įgaliotas asmuo.
9. Kitus dokumentus.

Administracinės paslaugos teikėjas

Statybos, remonto ir architektūros skyriaus vyriausioji specialistė

Judita Gaidukevičienė

tel. 834953821, el. p. judita.gaidukeviciene@jonava.lt

Administracinės paslaugos vadovas

Statybos, remonto ir architektūros skyriaus vedėjas

Mantas Petrauskas

tel. 8 349 50966, el. p. mantas.petrauskas@jonava.lt

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

16 darbo dienų

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai) Paslauga teikiama nemokamai
Informacinių ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą)

Prašymas pateikiamas per Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinę sistemą „Infostatyba" (elektroninės paslaugos) užpildant prašymą bei pateikiant privalomus dokumentus. Procedūros atliekamos bei Specialiųjų reikalavimų rinkinys išduodamas per IS „Infostatyba".

www.planuojustatyti.lt

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Parsisiųsti