GERIAMOJO VANDENS KOKYBĖS TYRIMŲ IŠVADOS GAVIMO REIKALAVIMAI

 

     Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamento Jonavos  skyrius  informuoja, kad  šiemet Jonavos rajone išduota 17 geriamojo vandens kokybės tyrimų išvadų.

     Primename, kad Statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 93.17 papunkčio reikalavimuose numatyta, kad statytojas teikdamas deklaraciją apie statybos užbaigimą Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie aplinkos ministerijos, kartu turi pateikti nustatyta tvarka užregistruoto geriamuoju vandeniu apsirūpinti skirto požeminio gręžinio paso kopiją arba geriamojo vandens kokybės tyrimų, atliktų akredituotose arba turinčiose teisę atlikti vandens (geriamojo arba požeminio) tyrimus, protokolus ir Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos išvadą dėl šių tyrimų rezultatų atitikties visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų nustatytiems reikalavimams.

     Informuojame, kad ši nuostata taikoma tiems pastatams, kurie geriamuoju vandeniu aprūpinami iš šachtinio šulinio arba artezinio gręžinio. Asmenys siekiantys gauti išvadą  privalo pateikti: nustatytos formos užpildytą prašymą,  akredituotoje ar atestuotoje laboratorijoje atlikto vandens mikrobiologinio ir cheminio tyrimų protokolų originalus (jei vandens tyrimus atliko atestuota laboratorija, laboratorijos atestaciją liudijančius dokumentus), jeigu tiriamas gręžinio vanduo, pateikiama gręžinio paso kopija arba informacija apie gręžinio identifikavimo numerį.

     Atkreipiame dėmesį, kad geriamojo vandens saugos ir kokybės tyrimų minimali apimtis nustatyta Lietuvos higienos normos HN 43:2005 „Šuliniai ir versmės: įrengimo ir priežiūros saugos sveikatai reikalavimai" 39 punkte: žarninių lazdelių skaičius (mikroorganizmų skaičius 100 ml), žarninių enterokokų skaičius (mikroorganizmų skaičius 100 ml), nitratų kiekis, nitritų kiekis, amonio kiekis, permanganato indeksas, savitasis elektrinis laidis.

 

Kauno departamento Jonavos skyriaus vedėja Jurgita Arbočienė