Geodezinės ir topografinės medžiagos išdavimas ir derinimas


Administracinės paslaugos pavadinimas Geodezinės ir topografinės medžiagos išdavimas ir derinimas
Administracinės paslaugos apibūdinimas

Savivaldybės teritorijos topografinių planų ir erdvinių duomenų rinkinių duomenų teikimas geodezininkams, kurie atlieka geodezijos ir kartografijos darbus ir derinimas. Savivaldybės teritorijos topografinių planų, erdvinių duomenų rinkinių duomenys teikiami .dwg, .shape formatu (el. paštu arba įrašant į kompiuterinę laikmeną). Taip pat išduodama ir archyvinė medžiaga – planšetės, šulinių kortelės.

Atnaujinimo data 2019-11-06
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos įstatymas (Žin., 2001, Nr. 62-2226, Žin., 2010, Nr.54-2649);

Techninių reikalavimų reglamentas GKTR 2.11.02.2000 „Sutartiniai topografinių planų M 1:500, 1:1000, 1:2000 ir 1:5000 ženklai" (Žin., 2000, Nr. 52-1518);

Geodezijos ir kartografijos techninis reglamentas „LR teritorijoje statomų požeminių tinklų ir komunikacijų

geodezinių nuotraukų atlikimo tvarka GKTR 2.01.01:1999" geodeziniai tyrinėjimai" (Žin., 1999, Nr. 42-1356; 2001, Nr. 43-1531);

LR viešojo administravimo įstatymas (Žin., 1999, Nr. 60-1945; Žin., 2006, Nr. 77-2975);

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Asmuo, pageidaujantis Jonavos rajono savivaldybės teritorijoje vykdyti geodezinius, topografinius ir kartografinius darbus, kreipiasi į Architektūros ir urbanistikos skyrių dėl duomenų gavimo ir pateikia: geodezininko (-ų) kvalifikacijos pažymėjimo (-ų) kopiją (-as). Norint gauti skaitmeninę medžiagą, el. paštu, telefonu reikia nurodyti vietovę, kurioje bus vykdomi darbai ir kokia medžiaga reikalinga.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Galutinei produkcijai primti ir derinti,  geodezininkas pateikia medžiagą spausdintine forma su inžinerinius statinius eksploatuojančių organizacijų derinimais (1 vnt.)  ir darbo skaitmeninę laikmeną (1 vnt.).

Administracinės paslaugos teikėjas

Statybos, remonto ir architektūros skyriaus vyresnioji specialistė

Eglė Galimovienė

tel. 8 349 50059, el. p. egle.galimoviene@jonava.lt

Administracinės paslaugos vadovas

Statybos, remonto ir architektūros skyriaus vedėjas

Mantas Petrauskas

tel. 8 349 50966, el. p. mantas.petrauskas@jonava.lt

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė 3 darbo dienos (duomenų pateikimas);
20 darbo dienų (darbų ataskaitos derinimas ir priėmimas). 
Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai) Paslauga teikiama nemokamai.
Informacinių ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą) Administracinės paslaugos perkėlimo į internetą– dvipusės sąveikos lygis.