Asmens vardo ir pavardės keitimas


Administracinės paslaugos pavadinimas Asmens vardo ir pavardės keitimas
Administracinės paslaugos apibūdinimas

Vardo ir (ar) pavardės keitimas registruojamas sudarant asmens paskutinio civilinės būklės akto įrašo pakeitimo ar papildymo įrašą.

Keisti vardą ir (ar) pavardę turi teisę Lietuvos Respublikos piliečiai, asmenys be pilietybės ir užsienio valstybių piliečiai (toliau – pareiškėjas). Šiuos asmens duomenis keisti leidžiama 16 metų sulaukusiam pareiškėjui.

Kai keičiamas jaunesnio kaip 16 metų nepilnamečio vaiko vardas ir (ar) pavardė, jo vardu prašymą ir kitus šiose taisyklėse nurodytus dokumentus dėl vardo ir (ar) pavardės pakeitimo civilinės metrikacijos įstaigai pateikia jo atstovas pagal įstatymą.

Užsienio valstybės piliečio ir asmens be pilietybės vardas ir (ar) pavardė gali būti pakeisti tik Lietuvos Respublikos civilinės metrikacijos įstaigose ar Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse ir konsulinėse įstaigose (toliau – konsulinė įstaiga) jam įrašytuose civilinės būklės aktų įrašuose.

Pasirinktas vardas ir (ar) pavardė, į kurį keičiamas turimas vardas ir (ar) pavardė, turi atitikti pareiškėjo lytį, neprieštarauti gerai moralei ir Lietuvos Respublikos viešajai tvarkai, o kai keičiamas nepilnamečio vaiko vardas ir (ar) pavardė, – taip pat ir geriausiems vaiko interesams.

Pagal šias taisykles vardo pakeitimu laikomas vieno vardo pakeitimas į kitą vieną vardą, vieno vardo pakeitimas į du vardus arba atvirkščiai, taip pat dviejų vardų pakeitimas į kitus du vardus ar dviejų turimų vardų eiliškumo pakeitimas.

Pagal šias taisykles asmuo savo turimą vienanarę arba dvinarę pavardę gali keisti į kitą vienanarę arba dvinarę pavardę.  

Pareiškėjas prašymą gali pateikti pasirinktai civilinės metrikacijos įstaigai tiesiogiai arba per atstovą. Nuolat užsienyje gyvenantys Lietuvos Respublikos piliečiai prašymą gali pateikti per konsulinę įstaigą.

Paslaugą taip pat galima užsisakyti kreipiantis elektroniniu būdu per Metrikacijos paslaugų informacinę sistemą (MEPIS), https://mepis.registrucentras.lt/web/mepis

Atnaujinimo data 2019-09-13
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas (2000 m. liepos 18 d. Nr. VIII-1864);

2. Lietuvos Respublikos civilinės būklės aktų registravimo įstatymas 2015 m. gruodžio 3 d. Nr. XII-2111;

3. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016 m. gruodio 28 d. įsakymas Nr. 1R-333 „Dėl asmens vardo ir pavardės  keitimo taisyklių patvirtinimo";

4. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. 1R-334 ,,Dėl Civilinės būklės aktų registravimo taisyklių ir civilinės būklės aktų įrašų ir kitų dokumentų formų patvirtinimo";

5. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2003 m. birželio 26 d. nutarimas Nr. N-2 (87) „Dėl moterų pavardžių darymo";

6. Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas (2000 m. birželio 13 d. Nr. VIII-1725);

7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. gruodžio 18 d. nutarimas Nr. 1274 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo".

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Civilinės metrikacijos įstaigai pareiškėjas turi pateikti šiuos dokumentus:

1. Prašymą;

2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (Lietuvos Respublikos piliečio asmens tapatybei patvirtinti turi būti pateiktas Lietuvos Respublikos piliečio pasas, Lietuvos Respublikos pasas arba asmens tapatybės kortelė, užsienio valstybės piliečio tapatybei patvirtinti – atitinkamos užsienio valstybės piliečio pasas arba asmens tapatybės kortelė, asmens be pilietybės tapatybei patvirtinti – leidimas gyventi Lietuvos Respublikoje arba asmens be pilietybės kelionės dokumentas);

3. Atitinkamus civilinės būklės aktų įrašus liudijantys dokumentai, kuriuose bus keičiamas vardas, pavardė (pavyzdžiui, gimimo, santuokos sudarymo ir pan.);

4. Mokamąjį pavedimą arba kvitą, patvirtinantį, kad sumokėta valstybės rinkliava.

Kai kuriais atvejais civilinės metrikacijos įstaigai taip pat pateikiami šie dokumentai:

● Atstovavimą patvirtinantis dokumentas, jeigu pareiškėjas prašymą pateikia per atstovą;

● Atstovo asmens tapatybės dokumentas, jeigu pareiškėjas prašymą pateikia per atstovą;

● Dokumentai, pagrindžiantys pareiškėjo prašymą keisti pavardę. Pavyzdžiui, kai norima įgyti tėvų, senelių ar kitų protėvių pavardę, pateikiami dokumentai, įrodantys, kad protėviai turėjo pageidaujamą įgyti pavardę (pavyzdžiui, tėvų santuokos liudijimas, iš kurio galima matyti mamos iki santuokinę pavardę ir pan.); kai norima keisti pavardę, nes ji jau pakeista užsienio valstybėje, pateikiamas užsienio valstybės kompetentingos institucijos išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad užsienyje užbaigta pavardės pakeitimo procedūra; kai norima įgyti patėvio (pamotės) ar buvusio globėjo (rūpintojo) pavardę, pateikiamas patėvio (pamotės) ar buvusio globėjo (rūpintojo) sutikimas, taip pat dokumentai, patvirtinantys, kad asmuo yra patėvis arba pamotė (vieno iš tėvų santuokos, sudarytos su patėviu (pamote) liudijimas) arba dokumentas, patvirtintais, kad asmuo yra globėjas arba rūpintojas (dokumentas, kuriuo asmuo buvo paskirtas pareiškėjo globėju ar rūpintoju.

Kai keičiamas nepilnamečio vaiko vardas arba (ir) pavardė, civilinės metrikacijos įstaigai be kitų dokumentų taip pat turi būti pateikiami šie dokumentai:

● kito iš turimų tėvų, jeigu jam teismo sprendimu nėra laikinai ar neterminuotai apribota tėvų valdžia, rašytinis sutikimas;

● jeigu vienam iš vaiko tėvų arba abiem tėvams yra laikinai ar neterminuotai apribota tėvų valdžia, tai turi būti pateikiamas įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo laikinai ar neterminuotai apribojama tėvų valdžia;

● vaiko, jeigu jam yra suėję 10 metų, rašytinis sutikimas;

● motyvuotas nepilnamečio vaiko tėvų ar vieno iš jų prašymas, kuriame būtų nurodyta, kodėl pageidaujama keisti vardą (šis reikalavimas taikomas tik vardo keitimo atveju).

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Informacija (dokumentai), kuriuos gauna pati civilinės metrikacijos įstaiga (pareiškėjas turi teisę pateikti šią informaciją ar (ir) dokumentus):

1. Informaciją iš Lietuvos Respublikos gyventojų registro duomenų centrinės bazės, jeigu paslaugos suteikimui reikalinga informacija į šią bazę yra įtraukta;

2. Jeigu Lietuvos Respublikos gyventojų registro duomenų centrinėje bazėje ar civilinės metrikacijos įstaigoje nėra vardo, pavardės pakeitimo byloje reikalingų civilinės būklės aktų įrašų, civilinės metrikacijos įstaiga reikiamus civilinės būklės aktų įrašus išreikalauja iš kitos civilinės metrikacijos įstaigos arba Lietuvos valstybės istorijos archyvo;

3. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos išvadą, kai kyla neaiškumų dėl asmenvardžių darybos;

4. Teisingumo ministerijos leidimą keisti  pavardę.

Administracinės paslaugos teikėjas

Civilinės metrikacijos skyriaus vyresnioji specialistė

Audronė Stanislauskienė,

tel. (8 349)  50071, 8 615 50358,

el. paštas audrone.stanislauskiene@jonava.lt

Administracinės paslaugos vadovas

Civilinės metrikacijos skyriaus vedėja

Valė Baltonienė,

tel. (8 349) 50071, 8 698 86923,

el. paštas vale.baltoniene@jonava.lt

cms@jonava.lt

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Prašymas, kai Teisingumo ministerijos leidimas nėra reikalingas, turi būti išnagrinėtas per 20 darbo dienų nuo prašymo ir kitų dokumentų gavimo įstaigoje dienos. Šis terminas gali būti pratęstas dar 10 darbo dienų.

Prašymas, kai reikia gauti Teisingumo ministerijos leidimą keisti vardą, pavardę, turi būti išnagrinėtas ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo prašymo ir kitų dokumentų gavimo įstaigoje dienos. Šis terminas gali būti pratęstas iki 4 mėnesių.

Civilinės būklės aktų įrašų nuorašai iš užsienio valstybių gaunami Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių nustatyta tvarka.

Jei civilinės būklės akto įrašas, kuriame būtų keičiamas vardas, pavardė yra prarastas, jis turi būti atkurtas teisės aktų nustatyta tvarka.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Vardo, pavardės keitimas - 12 Eur

Įmokos kodas : 52846

Gavėjas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM

Gavėjo sąskaitą: LT247300010112394300

Gavėjo bankas: Swedbank

Įmokos kvite (mokėjimo nurodyme) privalu nurodyti duomenis asmens, kurio vardu pateiktas prašymas, o ne giminaičio ir ar kito asmens duomenis.

Jei prašymas pateikiamas internetu, prisijungus prie metrikacijos paslaugų informacinės sistemos MEPIS, patartina valstybės rinkliavą sumokėti tik el. paštu arba trumpąja SMS žinute gavus patvirtinimą apie paslaugos atlikimą bei teisingai suformuotą mokėjimo nurodymą.

Informacinių ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą)

Yra galimybė pateikti prašymą naudojantis Metrikacijos paslaugų informacine sistema (MEPIS), https://mepis.registrucentras.lt/web/mepis

Paslaugos perkėlimo į internetą brandos lygis – dvipusės sąveikos lygis.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Parsisiųsti
Priedai Parsisiųsti