Vienkartinių, tikslinių, sąlyginių ir periodinių pašalpų teikimas Jonavos rajono savivaldybėje


Administracinės paslaugos pavadinimas Vienkartinių, tikslinių, sąlyginių ir periodinių pašalpų teikimas Jonavos rajono savivaldybėje
Administracinės paslaugos apibūdinimas

Vienkartinių, tikslinių, sąlyginių ir periodinių pašalpų teikimo tikslas – skirti dalinę paramą bendrai gyvenantiems asmenims arba vieniems gyvenantiems asmenims tais atvejais, kai dėl stichinės nelaimės, gaisro, ligos ar kitų priežasčių patiriama papildomų išlaidų, kai socialinė parama nenumatyta Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ar skiriama socialinė parama yra nepakankama.

1. Vienkartinė pašalpa gali būti skiriama (vertinant ir nevertinant pajamų) bendrai gyvenantiems asmenims arba vieniems gyvenantiems asmenims:

1.1. patekus į sunkią materialinę padėtį (būtiniausioms reikmėms, pragyvenimui);

1.2. kitais Apraše nenumatytais atvejais;

1.3. už kiekvieną gimusį vaiką – 1 VRP dydžio, kai kreipimosi dėl pašalpos metu gimusio vaiko gyvenamoji vieta yra deklaruota arba duomenys apie gyvenamąją vietą yra įrašyti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą Jonavos rajono savivaldybėje bei vieno iš vaiką auginančių tėvų, vaiko gimimo ir kreipimosi dėl pašalpos metu, gyvenamoji vieta deklaruota arba duomenys apie gyvenamąją vietą yra įrašyti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą Jonavos rajono savivaldybėje.

2. Tikslinė pašalpa gali būti skiriama (vertinant pajamas ir nevertinant pajamų) bendrai gyvenantiems asmenims arba vieniems gyvenantiems asmenims:

2.1. Ligos atveju pagal medicinines pažymas ir asmens pateiktus patvirtinančius dokumentus apie gydymui reikiamas ir (ar) patirtas išlaidas (nekompensuojamiems ar dalinai kompensuojamiems medikamentams, nekompensuojamoms ar dalinai kompensuojamoms medicininėms (pagalbos) priemonėms, asmenims būtinoms apmokamoms ar dalinai apmokamoms operacijoms ir kita) ir (ar) kitas išlaidas patvirtinančius dokumentus;

2.2. Asmeniui – asmens tapatybės ar kitiems būtiniems dokumentams pagaminti;

2.3. Asmeniui, atlikusiam ne trumpesnę kaip 6 mėnesių bausmę laisvės atėmimo įstaigoje, būtiniausioms reikmėms, pragyvenimui, jeigu dėl pašalpos asmuo kreipėsi ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo išėjimo iš laisvės atėmimo įstaigos dienos (nevertinant pajamų);

2.4. Apmokėti už atliekamas asmens būsto švarinimo, kenkėjų naikinimo ar sukauptų šiukšlių iš būsto išvežimo paslaugas, jei asmens elgesys pažeidžia visuomenės viešąją tvarką ir bendruomenės interesus, dėl jo neveikimo kyla grėsmė jo ir aplinkinių saugumui, bet asmuo neadekvačiai vertina situaciją ir savarankiškai negali jos spręsti (nevertinant pajamų).

3. Tikslinė pašalpa pagal atitinkamų įstaigų pažymas, atsižvelgiant į įvykio priežastis, pasekmes ir turto vertę, gali būti skiriama (nevertinant pajamų), kai nuosavybės teise priklausantis turtas nelaimės atveju (gaisras, stichinės, ekologinės nelaimės ir kt.) suniokotas:

3.1. turto savininkui priklausantis Jonavos rajone esantis nekilnojamasis turtas – gyvenamas būstas, užregistruotas nekilnojamojo turto registre, yra nekilnojamojo turto savininko ir (ar) bendrai gyvenančių asmenų deklaruota ir nuolatinė gyvenamoji vieta ir (ar) suniokotas gyvenamajame būste esantis turtas;

3.2. turto savininkui priklausantis Jonavos rajone esantis nekilnojamasis turtas – ūkinis pastatas, kuris užregistruotas nekilnojamojo turto registre ir (ar) suniokotas ūkiniame pastate esantis turtas;

3.3. bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam asmeniui priklausantis Jonavos rajone esančiame gyvenamajame būste, kuris yra bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens deklaruota ir nuolatinė gyvenamoji vieta, arba faktinė gyvenamoji vieta, esantis turtas.

4. Sąlyginė pašalpa gali būti skiriama, nevertinant vieno gyvenančio asmens arba bendrai gyvenančių asmenų pajamų, apmokėti už viešojo transporto bilietus (pagal pateiktus išlaidas pateisinančius dokumentus) dalyvaujantiems socialinės integracijos programose ir priemonėse:

4.1. asmeniui, atlikusiam ne trumpesnę kaip 6 mėnesių bausmę laisvės atėmimo įstaigoje, jeigu dėl pašalpos asmuo kreipėsi ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo išėjimo iš laisvės atėmimo įstaigos dienos;

4.2. asmeniui, besigydančiam nuo priklausomybės ligų (alkoholio, narkotinių ar kitų psichotropinių medžiagų);

4.3. socialinę riziką patiriantiems bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam asmeniui.

5. Periodinė pašalpa gali būti skiriama (ne ilgiau kaip tris mėnesius per 12 mėnesių) bendrai gyvenantiems asmenims arba vieniems gyvenantiems asmenims, kreipimosi metu neturintiems teisės į socialinę pašalpą pagal Įstatymą ar Jonavos rajono savivaldybės tarybos patvirtintą Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams teikimo Jonavos rajono savivaldybėje tvarkos aprašą, atsižvelgiant į priežastis, dėl kurių vienas gyvenantis asmuo arba bendrai gyvenantys asmenys neteko teisės į socialinę pašalpą, kai pajamos, nurodytos ir apskaičiuotos pagal Įstatymo 17 ir 18 straipsnius, yra mažesnės už valstybės remiamas pajamas bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam asmeniui.

Asmuo prašymą dėl vienkartinės, tikslinės, sąlyginės ar periodinės pašalpos skyrimo su visais reikalingais dokumentais pateikia Socialinės paramos skyriui, skyriaus specialistui, dirbančiam seniūnijoje, arba Jonavos rajono socialinių paslaugų centrui.

Prašymą pateikęs asmuo apie priimtą sprendimą dėl vienkartinės, tikslinės, sąlyginės ar periodinės pašalpos skyrimo ar neskyrimo informuojamas prašyme nurodytu informavimo būdu (paštu, elektroniniu paštu, telefonu).

Atnaujinimo data 2020-05-29
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2018-12-20 sprendimas Nr. 1TS-221 „Dėl vienkartinių, tikslinių, sąlyginių ir periodinių pašalpų teikimo Jonavos rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo".

http://195.182.72.7/teisesaktai/0000000000000031374.doc

2. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.5884/asr

3. Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymas

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.215633/asr

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Kreipiantis dėl pašalpų prie prašymo priklausomai nuo aplinkybių pateikiama (išskyrus atvejus, kai Skyrius arba Centras duomenis gauna iš valstybės ir žinybinių registrų bei valstybės informacinių sistemų): pasas, asmens tapatybės kortelė arba laikinas asmens pažymėjimas asmens tapatybei nustatyti; darbingumo/neįgalumo lygio nustatymo pažyma, neįgaliojo ar pensininko pažymėjimas ar poreikių nustatymo pažymėjimas; pažymas apie pajamas vieno gyvenančio asmens ar bendrai gyvenančių asmenų; pažymą apie priteistas ar mokamas/nemokamas lėšas vaiko (vaikų) išlaikymui; ištuokos, mirties liudijimus (išrašus) atsižvelgiant į susidariusias aplinkybes; pažymą iš mokymosi įstaigos, kai vyresni kaip 18 metų vaikai mokosi pagal bendrojo ugdymo programą ar pagal formaliojo profesinio mokymo programą arba studijuoja aukštojoje mokykloje; medicinines pažymas (gydymo įstaigos pažymą apie ligą, medicininį išrašą ir kt.); pažymos ar aktai, patvirtinantys įvykusį faktą, nuostolius, išlaidas, iš priešgaisrinės gelbėjimo valdybos, policijos, kitų įstaigų; dokumentai, patvirtinantys patirtas ir (ar) reikalingas išlaidas gydymui (sąskaitos-faktūros ir (ar) mokėjimo kvitai už medikamentus, medicinines (pagalbos) priemones, atliktas procedūras (operacijas), gydytojų receptai ir kt.).

Administracinės paslaugos teikėjas

Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė Daiva Aleknavičienė, tel. +370 349 50170, el.p. daiva.aleknaviciene@jonava.lt

Socialinės paramos skyriaus socialinių išmokų specialistė Agnė Gertman, tel. 8 349 73317, el. paštas agne.gertman@jonava.lt (Ruklos seniūnija)

Socialinės paramos skyriaus socialinių išmokų specialistė Laima Jaščemskienė, tel. 8 349 78032 el. paštas laima.jascemskiene@jonava.lt (Šveicarijos seniūnija)

Socialinės paramos skyriaus socialinių išmokų specialistas Darius Freimontas, tel. 8 349 49648, el. paštas darius.freimontas@jonava.lt (Bukonių seniūnija)

Socialinės paramos skyriaus socialinių išmokų specialistė Jadvyga Maselaitienė, tel. 8 349 78049, el. paštas jadvyga.maselaitiene@jonava.lt (Žeimių seniūnija)

Socialinės paramos skyriaus socialinių išmokų specialistė Liudmila Narkevičienė, tel. 8 349 49280, el. paštas liudmila.narkeviciene@jonava.lt (Užusalių seniūnija)

Socialinės paramos skyriaus socialinių išmokų specialistė Daiva Pauplienė, tel. 8 349 35336, el. paštas daiva.paupliene@jonava.lt (Upninkų seniūnija)

Socialinės paramos skyriaus socialinių išmokų specialistė Jolita Gudonavičienė, tel. 8 349 49338, el. paštas jolita.gudonaviciene@jonava.lt (Kulvos seniūnija)

Socialinės paramos skyriaus socialinių išmokų specialistė Maja Petrova, tel. 8 349 48418, el. paštas maja.petrova@jonava.lt (Šilų seniūnija)

Jonavos rajono socialinių paslaugų centro socialinių paslaugų į namus skyriaus vedėja Angelė Masiukienė, tel. +37034954722, el. paštas angelemasiukiene1@gmail.com (Jonavos rajono socialinių paslaugų centras)

Administracinės paslaugos vadovas

Socialinės paramos skyriaus vedėja Daiva Ūselienė,

tel. +370 349 50142,

el. p. daiva.useliene@jonava.lt

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė 30 darbo dienų
Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga teikiama neatlygintinai

Paslauga yra galutinė. Vienkartinės, tikslinės, sąlyginės ir periodinės pašalpos teikiamos įvertinus bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens socialinę padėtį, vertinant ir (ar) nevertinant asmens materialinės padėties, turto, atsižvelgiant į Jonavos rajono savivaldybės socialinių klausimų koordinacinės arba Jonavos rajono seniūnijose veikiančių Socialinės paramos teikimo seniūnijoje komisijų (toliau – komisija) sprendimus (rekomendacijas) (išskyrus Aprašo 10.3 punkte numatytu atveju) – Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus (toliau – administracijos direktoriaus) arba jo įgalioto asmens sprendimu, arba atsižvelgiant į Jonavos rajono socialinių paslaugų centro socialinės paramos teikimo komisijos (toliau – komisija) sprendimus (rekomendacijas) – Jonavos rajono socialinių paslaugų centro (toliau – Centras) direktoriaus įsakymu. Asmuo prašymą dėl vienkartinės, tikslinės, sąlyginės ar periodinės pašalpos skyrimo (1 priedas)  (toliau – prašymas) su visais reikalingais dokumentais pateikia Skyriui, skyriaus specialistui, dirbančiam seniūnijoje, arba Centrui, laisvos formos prašymą (kai pašalpa teikiama Aprašo 10.3 punkte numatytu atveju pateikia Skyriui. Gautas prašymas užregistruojamas prašymo pateikimo dieną ir prašymą pateikusiam asmeniui įteikiamas informacinis lapelis (2 priedas). Skyriaus specialistas ar Centro socialinis darbuotojas, priimdamas prašymą, gali papildomai apklausti asmenis, kurie kreipiasi dėl pašalpos skyrimo, tikrinti jų pateiktus dokumentus ir pareikalauti papildomų duomenų (dokumentų), įrodančių bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens teisę į vienkartinę, tikslinę, sąlyginę ar periodinę pašalpą. Vienkartinės, tikslinės, sąlyginės ir periodinės pašalpos gali būti teikiamos: pinigais; nepinigine forma (atsižvelgiant į Socialinės paramos skyriaus (toliau – Skyrius) specialisto ar Centro socialinio darbuotojo rekomendacijas (maisto produktais, drabužiais ir kitomis reikalingomis prekėmis, socialinėmis kortelėmis, maitinimo talonais, apmokant vaikų (įvaikių) maitinimo išlaidas mokyklose ar dienos centruose, apmokant suaugusių asmenų gydymosi nuo priklausomybių ligų išlaidas, apmokant išlaidas pagal asmens pateiktas (išankstines) sąskaitas – faktūras, kvitus bei kitais būdais) pagal Centro – Skyriui pateiktus raštus ar (ir) kitus dokumentus); pinigais ir (ar) nepinigine forma teikiamą paramą derinant su socialinėmis paslaugomis (bendrosiomis, socialinės priežiūros), atsižvelgiant į Centro socialinio darbuotojo rekomendacijas.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Parsisiųsti