Viešųjų erdvių stebėsena

Jonavos rajono savivaldybės administracija ir Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas vykdo Jonavos miesto teritorijoje esančių viešųjų erdvių stebėjimą vaizdo kameromis, o Jonavos rajono savivaldybės administracija dar vykdo ir Jonavos rajono seniūnijų viešųjų erdvių stebėjimą vaizdo kameromis.

Tvarkomų duomenų sąrašas - vaizdo stebėjimo duomenys (su garsu).

Duomenų tvarkymo tikslas - įgyvendinti nusižengimų prevenciją, užtikrinti viešąją tvarką, asmenų ir jų turto saugumą.

Duomenų tvarkymo pagrindas - Reglamento (ES) 2016/679 6 straipsnio 1 dalies e punktas – tvarkyti duomenis būtina siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Duomenų valdytojas - šių duomenų valdytojas Jonavos rajono savivaldybės administracija (kodas 188769070, Žeimių g. 13, LT-55158 Jonava, el. p.  administracija@jonava.lt , tel. (8 349) 50154).

Duomenų gavėjai - vaizdo stebėjimo duomenys teikiami Kauno apskrities vyriausiajam policijos komisariatui (kodas 191008196, Vytauto per. 91, LT - 44238 Kaunas). Stebėsenos duomenys taip pat gali būti pateikti kitoms teisėsaugos institucijoms ar kitoms valstybės institucijoms, kurioms toks duomenų pateikimas yra privalomas pagal teisės aktų reikalavimus, ir trečiosioms šalims, pagrindusioms ir įrodžiusioms teisę gauti šiuos duomenis.

Duomenų saugojimo laikotarpis - vaizdo stebėjimo duomenys yra saugomi 14 kalendorinių dienų,  po kurių yra automatiškai ištrinami, išskyrus atvejus, kai yra būtinybė duomenis saugoti ilgiau siekiant tolimesnio tvarkymo tikslų, pavyzdžiui ištirti  incidentą ar apginti teisinius reikalavimus. Tokiu atveju duomenys tvarkomi kol pasiekiami tolimesni duomenų tvarkymo tikslai.

Stebėsenos vietos - vietas, kuriose vykdoma vaizdo stebėsena, galite rasti paspaudus šią nuorodą.

Jūsų teisės, susijusios su vaizdo stebėsena:

 • žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą (Reglamento (ES) 2016/679 12–14 straipsniai);
 • susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis (Reglamento (ES) 2016/679 15 straipsnis);
 • reikalauti ištaisyti netikslius su Jumis susijusius asmens duomenis (Reglamento  (ES) 2016/679 16 straipsnis);
 • reikalauti ištrinti su Jumis susijusius asmens duomenis („teisė būti pamirštam") (Reglamento  (ES) 2016/679 17 straipsnis), jei tai galima pagrįsti viena iš šių priežasčių:
  • asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, dėl kurių šie duomenys buvo surinkti ar kitaip tvarkomi;
  • asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai;
  • asmens duomenys turi būti ištrinti laikantis Europos Sąjungos arba nacionalinėje teisėje nustatytos teisinės prievolės.
 • apriboti duomenų tvarkymą (Reglamento (ES) 2016/679 18 straipsnis);
 • pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, el. p. ada@ada.lt);
 • pasikonsultuoti su duomenų apsaugos pareigūnu el. p. duomenu.apsauga@jonava.lt arba tel. (8 349) 500 86.